รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Committee)

ณ นครเจนีวา สมาพัธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

 
ครั้งที่
วันที่
สรุปรายงาน SPS (ไทย)
77
27 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2563
76
5 - 8 พฤศจิกายน 2562
75
15 - 19 กรกฎาคม 2562
74
18 - 22 มีนาคม 2562
73
10 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 61
72
9-13 กรกฎาคม 2561
71
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
70
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
69
11 - 14 กรกฎาคม 2560
67
26 - 28 ตุลาคม 2559
66
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
65
15 - 17 มีนาคม 2559
64
14 - 16 ตุลาคม 2558
63
14 - 16 กรกฎาคม 2558
62
25 - 27 มีนาคม 2558
61
13 - 17 ตุลาคม 2557
60
8-10 กรกฎาคม 2557
59
24- 26 มีนาคม 2557
58
14-18 ตุลาคม 2556
57
26-28 มิถุนายน 2556
56
18-23 มีนาคม 2556
55
13-21 ตุลาคม 2555
53
26 มีนาคม - 29 มีนาคม 2555
52
17-20 ตุลาคม 2554
51
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554
49
16-24 ตุลาคม 2553
--
26-30 ตุลาคม 2552
45
26-30 ตุลาคม 2552
40
15-19 ตุลาคม 2550
39
25-28 มิถุนายน 2550
38
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550
37
7-29 ตุลาคม 2549
36
26-28 มิถุนายน 2549
35
27 - 31 มีนาคม 2549
34
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549
33
27-30 มิถุนายน 2548
32
7-10 มีนาคม 2548
29
14 – 20 มีนาคม 2547
 
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th