ความเป็นมา
 
 
ปี 2538 หลังเกิด WTO การดำเนินงานตามพันธกิจภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคำสั่งแต่งโดยคณะรัฐมนตรี มีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมเป็นเลขาคณะอนุกรรมการดังกล่าว
ปี 2545 มีมติให้แยกคณะกรรมการว่าด้วยความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ออกเป็น 2 ชุด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับผิดชอบงานด้าน TBT ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้ดูแลงานด้าน SPS นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรับผิดชอบ TBT ในกรอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วย ปี 2546 กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามความตกลง TBT ดังนี้
1. HS Chapter 1-24
2. HS Chapter 28-29 (Pesticide ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)
3. HS Chapter 30 (ยาและวัคซีนสำหรับสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510)
4. HS Chapter 31 (ปุ๋ย ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518) 5. HS Chapter 40.1 (ยางธรรมชาติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542)
ปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีการแต่งคณะอนุกรรมการว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เสนอแนะการกำหนดแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆที่เป็นพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารในความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
2. เสนอแนะและกำหนดท่าทีและแนวทางในการเจรจา และความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารในความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.