TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
บราซิล G/TBT/N/BRA/827
29 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :สารประกอบออกฤทธิ์ A02 ? ACEPHATE  
สาระสำคัญ : ร่างคำชี้แจงเกี่ยวกับสารประกอบออกฤทธิ์ A02 ? ACEPHATE ในสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัมและบรรจุภัณฑ์ที่ละลายน้ำได้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม ของผลิตภัณฑ์สูตรที่มี acephate จากการอ้างอิงผลตามพิษวิทยาที่ประเมินใหม่ของสารประกอบออกฤทธิ์ A02 ? ACEPHATE
วันที่มีผลบังคับใช้ : พิจารณาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาหารือ
-  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/297/Add.1
29 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :-  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ระเบียบ เรื่อง "การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" ตามประกาศของ G/TBT/N/ TPKM/297 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3349_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 63
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/738/Add.1
28 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :-  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเชิงเทคนิค No. 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้ประกาศ G/TBT/N/BRA/738 กำหนดขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการประเมินผล ตรวจสอบและการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในสถานประกอบการที่ผลิตเชิงการค้าที่ขึ้นทะเบียนใช้กับ Department of Inspection of Products of Animal Origin - DIPOA/Secretary of Agriculture and Livestock ? SDA ผ่านกฎระเบียบเชิงเทคนิค No. 21 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
แอฟริกาใต้ G/TBT/N/ZAF/224/Add.2
28 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :-  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับปลากระป๋อง สัตว์ทะเลจำพวกหอยและปลาหมึกกระป๋อง สัตว์จำพวกกุ้ง กั้งและปูกระป๋อง มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากวันที่ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ZAF/18_3337_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากประกาศ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/851
28 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เนยงา; น้ำมันและไขมัน เมล็ดพืชน้ำมัน  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบของเนยงา ที่รู้จักในชื่อ Tehena สำหรับการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3322_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/858
28 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ผักและถั่วที่ใช้ทาขนมปัง; แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุตพิวเรหรือนัตพิวเรและ ผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทาให้สุก จะเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม (HS 2007). ผักและผลิตภัณฑ์ (ICS 67.080.20).  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบของผักและถั่วที่ใช้ทาขนมปังสำหรับการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3342_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แอฟริกาใต้ G/TBT/N/ZAF/230
27 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เทคโนโลยีอาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดเกรด/จัดจำแนก มาตรฐานสำหรับจัดแบ่งกลุ่ม การทำเครื่องหมาย บรรจุภัณฑ์ กระบวนการสุ่มตัวอย่างและทดสอบของการตรวจสอบสำหรับลูกพีชและเนคทารีน (nectarines)
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็น
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/825
26 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบทางเทคนิคโดยกำหนดแผนการสุ่มตัวอย่างสำหรับการควบคุมสารตกค้างและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 ต.ค. 61
-  
บอตสนาวา G/TBT/N/BWA/87
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับนมโคหรือนมโคที่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ด้วยอุณหภูมิสูงมาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิ.ย. 61
-  
เกาหลีใต้ G/TBT/N/KOR/777
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ฉลากอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานฉลากอาหาร ดังต่อไปนี้
- บรูณาการมาตรฐานการติดฉลากสำหรับอาหาร และมาตรฐานฉลากสำหรับสินค้าปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัติการติดฉลากและการโฆษณาอาหาร ฯลฯ ที่ประกาศเมื่อ 13 มี.ค. 61
- จัดระเบียบฉลากและมาตรฐานฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทอาหารใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎระเบียบมาตรฐานและรายการสำหรับอาหาร
การแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
- ทำเครื่องหมาย "OEM" ในการติดฉลากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ OEM - เพิ่ม pine nut ในรายการสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องระบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- การติดฉลากชื่อและเนื้อหาของส่วนผสม ต้องใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 12 pt

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/773/Add.1
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และอาหาร (MAPA) เกี่ยวกับการอนุมัติข้อกำหนดด้านคุณภาพของเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์หรือชิ้นส่วนของสัตว์ชนิดต่างๆโดยปราศจากส่วนผสมอื่น ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุ การแช่เย็นหรือแช่แข็ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
บอตสนาวา G/TBT/N/BWA/84
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นม และผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับน้ำนมโคดิบเพื่อการแปรรูปต่อ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิ.ย. 61
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/823
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ชา ปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม (HS: 09.02)  
สาระสำคัญ : ร่างพระราชกฤษฎีกาอนุมัติกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่กำหนดคุณสมบัติและคุณภาพสำหรับสำหรับคอมบูชา (Kombucha)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
บอตสนาวา G/TBT/N/BWA/85
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นม และผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับนมโคพาสเจอร์ไรส์ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์หรือไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนซ์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิ.ย. 61
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/824
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ (HS Code: 06)  
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคสำหรับการผลิตและการค้าวัสดุขยายพันธุ์ต้นยางพารา (Hevea spp.) และมาตรฐานสำหรับลักษณะเฉพาะและคุณภาพ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 มิ.ย. 61
-  
บอตสนาวา G/TBT/N/BWA/86
25 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นม และผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับโยเกิร์ต นมเปรี้ยว (madila) และบัตเตอร์มิลด์ที่ได้จากนมโคพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ ไม่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนหลังจากการหมัก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิ.ย. 61
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/190
23 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ผลไม้และผลิตภัฑณ์จากผลไม้  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับเมล็ดที่ได้จากต้นมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale, Linnaeus) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3224_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/191
23 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เมล็ดพืชที่ให้น้ำมัน  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับเมล็ดงา (Sesamum indicum, Linnaeus) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3225_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1364/corr.1
22 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :-  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบ National Bioengineered Food Disclosure Standard เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอาหารที่ได้รับการบังคับใช้ตามหลักเกณฑ์แห่งชาติฉบับใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3249_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1371
22 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :กาแฟ  
สาระสำคัญ : ประกาศรายการสารเคมีที่ระบุในกฎระเบียบตามข้อเสนอที่ 65 ในกาแฟไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็ง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3213_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_3213_01_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/325
20 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :อาหารที่มีส่วนผสมของ GMOs ที่สถานที่จำหน่ายอาหาร  
สาระสำคัญ : เสนอให้มีการประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของ GMOs เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3188_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 63
-  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/326
20 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :1. อาหารบรรจุเสร็จที่มีส่วนผสมของ GMOs 2. วัตถุเจือปนอาหารที่มีส่วนผสมของ GMOs 3. อาหารที่ไม่ได้บรรจุส่วนผสมของ GMOs  
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดอาหารบรรจุเสร็จ วัตถุเจือปนอาหารและอาหารที่ไม่ได้บรรจุส่วนผสมของ GMOs (Non-GMOs) อาจมีข้อความ "un-genetically-modified" หรือ "with un-genetic modification" เฉพาะเมื่อมีการอนุมัติภายในประเทศสำหรับ GMOs เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3191_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3191_01_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3191_02_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 63
-  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/415 G/TBT/N/BHR/52
19 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นม  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับครีม Labaneh และครีม Labaneh ที่ผ่านความร้อนหลังจากการหมักสำหรับการบริโภค ซึ่งระบุคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบ การขนส่ง การเก็บรักษาและการติดฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันจากวันที่ประกาศใน official gazette
-  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/416 G/TBT/N/BHR/52
19 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นม (ICS: 67.100)  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผงกาแฟคาปูชิโน ซึ่งระบุคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบ การขนส่ง การเก็บรักษาและการติดฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันจากวันที่ประกาศใน official gazette
-  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/417 G/TBT/N/BHR/52
19 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป (ICS: 67.040)  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับอายุการเก็นรักษาอาหารสำเร็จรูป (shelf life of packaged foodstuffs) สำหรับการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันจากวันที่ประกาศใน official gazette
-  
แคนาดา G/TBT/N/CAN/394/Rev.2/Add.1
15 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบอาหารปลอดภัยฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ 3 ประการ:
1) การออกใบอนุญาต
2) การตรวจสอบย้อนกลับ
3) ข้อกำหนดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารและแผนการควบคุมป้องกัน
โดยกฎระเบียบฉบับนี้ใช้กับอาหารที่นำเข้าทั้งหมดและอาหารสำหรับการส่งออกหรือการค้าระหว่างจังหวัด

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ม.ค. 62
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/850
14 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ (Nectars)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับน้ำผลไม้ น้ำหวานจากเกสรดอกไม้และน้ำผลไม้เข้มข้น มีวัตถุประสงค์สำหรับการบริโภคโดยตรงหรือการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_3041_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/188
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับปุ๋ยหินฟอสเฟตแบบเม็ด ปุ๋ยจะต้องมีฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักจากแหล่งกำเนิดของตะกอนไบโอจีนิก (biogenic) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3005_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/53/Rev.1
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย ammonium sulphate รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2993_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/49/Rev.1
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย potassium sulphate (sulphate of potash) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2998_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/189
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับปุ๋ยหินฟอสเฟตแบบผงจากแหล่งกำเนิดของตะกอน ไบโอจีนิก (biogenic) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3007_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/55/Rev.1
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างสำหรับปุ๋ย urea รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2994_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/578
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :Propiconazole (สารออกฤทธิ์ในการกำจัดศัตรูพืช)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนสาร propiconazole ตามกฎระเบียบ (EC) No 1107/2009 โดยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนประกอบของสาร propiconazole จะถูกถอนออกจากการวางจำหน่าย ซึ่งกฎระเบียบนี้เกี่ยวข้องกับการวางจำหน่ายสารนี้เท่านั้นและไม่ส่งผลต่อระดับสูงสุดของสารตกค้าง (MRLs) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_3018_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันนับจากประกาศใน Official Journal
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/50/Rev.1
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย potassium chloride (muriate of potash) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2997_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/51/Rev.1
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย Calcium ammonium nitrate (CAN) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2995_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/187
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับปุ๋ย NPK รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3004_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/52/Rev.1
13 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย Triple Superphosphate (TSP) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2999_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/183
12 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3000_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/184
12 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับวัสดุจำพวกปูนเกษตร มาตรฐานนี้ใช้กับวัสดุจำพวกปูนเกษตร รวมถึงหินปูน (ปูนแคลไซต์และโดโลไมต์) ปูนสุก (burnt lime) ปูนขาว slag และ shells รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3001_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/185
12 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับปุ๋ยที่ใช้ฉีดพ่นทางใบ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3002_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/181
12 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เมล็ดงา  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเมล็ดงา (Sesamum indicum, Linnaeus) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_2992_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/186
12 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :กระบวนการอุตสาหกรรมอาหาร (ICS 67.020)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมงอย่างยั่งยืน การเลี้ยงผึ้ง การเก็บผลผลิตจากป่าและกระบวนการและการติดฉลากผลิตภัณฑ์แต่ไม่ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบหรือการรับรองผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_3003_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/182
12 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เมล็ดมะม่วงหิมพานต์  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับเมล็ดที่ได้จากต้นมะม่วงหิมพานต์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค (Anacardium occidentale, Linnaeus)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/575
11 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :สารชีวฆาต (Biocidal products)  
สาระสำคัญ : ร่าง Commission Implementing Decision เกี่ยวกับการตัดสารออกฤทธิ์บางชนิดออก จากรายชื่อสารออกฤทธิ์ ของ European Union List สำหรับ Biocidal products ตามกฎระเบียบ (EU) No 528/2012 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_2935_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_2935_01_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันนับจากประกาศใน the Official Journal of the EU
-  
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/130
11 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :สารที่ใช้ในการเสริมวิตามินเอในอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบระบุข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับสารที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มในการเสริมวิตามินเอเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหาร บังคับใช้กับองค์กรและบุคคลผู้ผลิตการค้าหรือนำเข้าสาร (รวมทั้ง Retinol, Retinyl palmitate, Retinyl acetate v? ?-Caroten) ที่ใช้ในการเสริมวิตามินเอในอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิ.ย. 61
-  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/225/Add.3
11 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เกษตรอินทรีย์  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแจ้งเวียนใน G / TBT / N / TPKM / 225 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2015 โดยประกาศใช้ภายใต้ชื่อพระราชบัญญัติการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และมีผลบังคับใช้วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 พ.ค. 61
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/576
11 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :สารชีวฆาต (Biocidal products)  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ Commission Delegated แก้ไข Annex II ของกฎระเบียบ (EU) No 1062/2014 เกี่ยวกับการการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ในโปรแกรมการทบทวนการอนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_2940_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_2940_01_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันนับจากประกาศใน Official Journal of the EU
-  
เกาหลีใต้ G/TBT/N/KOR/775
11 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :สารเคมีที่ไม่ได้เข้าระบบในข้างต้น (Non-phase-in substance) สารเคมีที่เข้าระบบในข้างต้น (phase-in substance) สารก่อมะเร็งหรือสารที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์  
สาระสำคัญ : แก้ไขพระราชกฤษฎีกาที่บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการประเมินความเสี่ยง ฯลฯ ของสารเคมี - ชื่อทางกฎหมาย: Revised version of the Enforcement Decree of the Act on Registration and Evaluation, etc. of Chemical Substances
- เนื้อหาหลัก
1. ความหมายของสารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตที่แยกออกมาและมีการขนย้าย (transported isolated intermediate) (แก้ไขมาตรา 2(1))
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและประเมินความเสี่ยงของสารเคมี สารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตที่ไม่ตั้งใจแยกออก (non-isolated intermediates) สารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตที่แยกออกมา ณ สถานที่ผลิต (on-site isolated intermediates) ที่ไม่ได้นำออกสู่ผู้บริโภคจะได้รับการยกเว้นจากการขึ้นทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเคมี (REACH) ดังนั้นกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ให้คำจำกัดความของสารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตที่แยกออกมาและมีการขนย้าย (transported isolated intermediate) คือ ?สารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตและถูกขนย้ายหรือขายไปยังสถานที่ผลิตอื่น?
อย่างไรก็ตามสารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตที่แยกออกมาและมีการขนย้ายไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติ EU จึงขอแก้ไขข้อกำหนดให้เข้าใจง่ายขึ้นและขอถอนข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียน
2. ระยะเวลาผ่อนผันสำหรับสารเคมีที่มีอยู่ (แก้ไขมาตรา 10)
สำหรับการผลิตหรือการนำเข้าสารเคมีที่มีอยู่ตั้งแต่ 10 ถึง 100 ตันต่อปีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนสารเคมีในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีพ.ศ. 2570 และจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 10 ตันต่อปี ในวันที่ 31 ธันวาคม ในปี พ.ศ. 2573
3. จำนวนรวมของสารเคมีในตลาดประเทศเกาหลีที่กำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน (ปรับปรุงมาตรา 10(3))
สำหรับสารเคมีที่มีอยู่แล้วที่บริษัทผลิตหรือนำเข้าน้อยกว่า 1 ตันต่อปี จะได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน แต่จำนวนรวมปริมาตร (v)
ของสารเคมีจะขึ้นทะเบียนหลังจากการปรึกษาหารือของ the Chemical Substance Evaluation Committee ตามมาตรา 10(3) 4. การยกเว้นการขึ้นทะเบียน (แก้ไขมาตรา 11)
เมื่อสารถูกส่งออกโดยรวมทั่วไปจะได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนสารประกอบโมเลกุลสูงที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 10,000 จะต้องขึ้นทะเบียนเมื่อเป็นสารว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 62
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/705
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป (ICS 67.100.10)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับนมยูเอชที รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2926_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/710
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ไอศครีมและขนมหวานเย็น  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับไอศครีมนมที่ผลิตเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2931_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/706
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป (ICS 67.100.10)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับโยเกิร์ต รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2927_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/711
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับนมข้นหวานที่ผลิตเพื่อการบริโภคหรือการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2932_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/707
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป (ICS 67.100.10)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับนมผงและครีมผง มีวัตถุประสงค์สำหรับมนุษย์ใช้บริโภคโดยตรงหรือการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2928_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/712
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเนยใสที่ผลิตเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2933_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/708
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป (ICS 67.100.10)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับน้ำนมโคดิบ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2929_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/704
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เนย (ICS 67.100.20)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานเคนยาระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับเนย สำหรับการบริโภคหรือการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2925_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/709
08 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับนมพาสเจอร์ไรส์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2930_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ญี่ปุ่น G/TBT/N/JPN/598
07 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :การบรรจุเต้าหู้แบบปลอดเชื้อ สารที่ใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรา (fludioxonil) และไส้กรอกโบโลนญ่า (Bologna)  
สาระสำคัญ : สรุปแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (การบรรจุเต้าหู้แบบปลอดเชื้อ สารที่ใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรา (fludioxonil) และไส้กรอกโบโลนญ่า (Bologna)) โดย
1) กำหนดมาตรฐานการติดฉลากอาหารใหม่ ครอบคลุมถึงเต้าหู้ที่สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง
2) เพิ่มชื่อสาร fludioxonil
3) แก้ไข "Mortadella Bologna" ให้สามารถติดฉลากว่า "Bologna sausage" ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_2886_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-  
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/129
07 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารรวมทั้งรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตและปริมาณปริมาณสูงสุดในสินค้าอาหาร มีผลบังคับใช้กับองค์กรและผู้ที่ผลิต จำหน่ายและนำเข้าวัตถุเจือปนอาหาร อาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหารที่จำหน่ายในประเทศและหน่วยงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ธ.ค. 61
-  
รัสเซีย G/SPS/N/RUS/150
06 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์พืช/รายการสินค้า (ผลิตภัณฑ์) ภายใต้การควบคุมสุขอนามัยพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎหมายคณะกรรมาธิการเขตเศรษฐกิจยูเรเซียเกี่ยวกับการแก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกันของเขตเศรษฐกิจยูเรเซียที่ผ่านความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ลำดับที่ 158 เกี่ยวกับโรคราดำ dwarf smut of wheat (Tilletia controversa). ร่างนี้แก้ไขเกี่ยวกับรายการศัตรูพืชกักกันอย่างเป็นระบบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/849
06 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เนยใส  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเนยใสที่ผลิตเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2838_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/843
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :โยเกิร์ต  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับโยเกิร์ต รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2832_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/848
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมข้นหวาน  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับนมข้นหวานที่ผลิตเพื่อการบริโภคและการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2837_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/844
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมผง และครีมนมผง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวีธีการทดสอบสำหรับนมผงและผงครีมเทียมที่ผลิตเพื่อการบริโภคและการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2833_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/845
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :น้ำนมโคดิบ  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับน้ำนมโคดิบ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2834_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/846
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นมพาสเจอไรซ์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับนมพาสเจอไรซ์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2835_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/842
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :นม UHT  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบสำหรับนม UHT รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2831_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/847
05 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :ไอศครีมนม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับไอศครีมนมที่ผลิตเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2836_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/841
04 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :เนยและไขมันและน้ำมันอื่นที่ได้จากนม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเนยที่ผลิตสำหรับการบริโภคและการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_2830_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวง
-  
สหภาพยุโรป G/ TBT/N/EU/552/Add.1
04 มิถุนายน 2561
ปกติ สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช thiram  
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างกฎระเบียบ Commission Implementing เกี่ยวกับการไม่ต่ออายุสารออกฤทธิ์ thiram และไม่อนุญาติให้ใช้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มี thiram รวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ thiram โดยแก้ไขกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ในประเด็นหลักต่อไปนี้:
- เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผู้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสารได้ขอถอนคำร้องการต่ออายุที่ใช้เกี่ยวกับการฉีดพ่นทางใบ - มาตรา 4 มาตรการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ( Transitional measures )
ประเทศสมาชิกต้องถอนการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มี สารออกฤทธิ์ thiram (ภายในไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้)
- มาตรา 5 ระยะเวลาปรับตัว
ระยะเวลาปรับตัวจะต้องสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยต้องไม่เกิน 6 เดือนสำหรับใช้แบบฉีดพ่นทางใบและไม่เกิน 15 เดือนสำหรับการใช้เป็น seed treatment นับจากวันที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_2842_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.