TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
บุรุนดี G/TBT/N/BDI/6
14 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :เนย  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับเนยที่ใช้บริโภคหรือแปรรูปต่อ มาตรฐานนี้ไม่ใช้กับเนยที่ได้จากนมอื่นๆนอกจากนมวัว
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศจาก the Council Board of BBN
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/838
11 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :น้ำตาล และขนมหวาน  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคของน้ำตาล กำหนดมาตรฐานการจำแนก ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง รูปแบบการนำเสนอ การทำเครื่องหมายและการติดฉลากสำหรับการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ต.ค. 61
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.2
11 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์ไวน์  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคที่ 14 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและคุณลักษณะของไวน์และผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม รวมทั้งข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.1 โดยจัดทำกฎกระทรวงฉบับที่ 48 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ก.ย. 61
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/837
10 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต (HS 01.02) แกะและแพะ มีชีวิต (01.04)  
สาระสำคัญ : ยกเลิกกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่ 13 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 และกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่ 53 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยจัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคฉบับที่ 46 ลงวันที่28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำข้อกำหนดและกระบวนการสำหรับการส่งออกโค กระบือ แกะและแพะมีชีวิตสำหรับเพื่อฆ่าเป็นอาหารหรือเพื่อสืบพันธุ์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 พ.ย. 61
-  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/441 G/TBT/N/BHR/54
10 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :สารพิษตามธรรมชาติ สารตกค้าง  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคของ GCC สำหรับสารปนเปื้อน สารพิษตามธรรมชาติ มาตรฐานนี้กำหนด MLs ของสารพิษตามธรรมชาติในอาหารตามหลักการทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงว่า ML นั้นมีอยู่หรือไม่ ระดับของสารพิษตามธรรมชาติในอาหารทุกชนิดควรกำหนดระดับการตกค้างไว้ให้ต่ำที่สุดเท่าที่ยอมรับได้ (หลักการ ALARA) และได้กำหนดค่า ML สำหรับอาหารที่มีส่วนสำคัญของการได้รับสารอาหารทั้งหมด รายชื่ออาหารที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนี้อาจมีสารพิษในธรรมชาติต่ำ ซึ่งยังไม่มีการกำหนด MLs ของอาหารเหล่านี้เพราะยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนต่ำ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันนับจากวันที่ประกาศใน official gazette
-  
ตุรกี G/TBT/N/TUR/122
10 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :อาหารสำหรับกีฬา  
สาระสำคัญ : แก้ไข Turkish Food Codex Communiqu? ในส่วนของ the Communiqu? on Sports Foods ซึ่งเป็นการกำหนดส่วนประกอบของอาหารสำหรับกีฬา
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 พ.ย. 61 (มีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านจนถึง พ.ค. 62)
-  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/440 G/TBT/N/BHR/54
10 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :พืชและเห็ดรา  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคของ GCC สำหรับพืชและเห็ดราที่เป็นสิ่งต้องห้ามและสิ่งกำกัด โดยระบุรายชื่อชนิดของพืชและเชื้อราที่ห้ามใช้ในอาหารหรือจำหน่ายเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังระบุรายชื่อชนิดของพืชและเชื้อราที่ไม่สามารถใช้ในอาหารยกเว้นเป็นสารปรุงแต่ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันนับจากวันที่ประกาศใน official gazette
-  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/91/Add.1
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :ชีส  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 403/2018 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านเป็นเวลาหกเดือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานอียิปต์ ES 1008-2 / 2018 Soft cheese และส่วนที่ 2 ครีมชีส - โดยมาตรฐานนี้สอดคล้องกับ Codex Standard No. 275/2010 สำหรับครีมชีส
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มิ.ย. 61
-  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/92/Add.2
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :ชีส  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 403/2018 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านเป็นเวลาหกเดือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน the Egyptian Standard ES 1183-2/2018 เกี่ยวกับ "Semi - hard cheese part: 2 Mould ripened - blue cheese"
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มิ.ย. 61
-  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/34/Add.3
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 403/2018 ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน ในการปฎิบัติตามมาตรฐาน Egyptian Standard ES 131 สำหรับ ?Dehydrated Onion? มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับ ISO 5559/2012 สำหรับข้อกำหนด Dehydrated Onion (Allium cepa Linnaeus)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มิ.ย. 61
-  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/34/Add.4
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 403/2018 ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน ในการปฎิบัติตามมาตรฐาน Egyptian Standard ES 4883 สำหรับ ?พัลส์แห้ง? มาตรฐานนี้เหมือนกับมาตรฐาน Australian pulse standards 2011/2012 และมาตรฐานCodex stand 171-1989 (Rev.1-1995)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มิ.ย. 61
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/826/Add.2
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :การผลิตอินทรีย์  
สาระสำคัญ : ประกาศ Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) ออกพระราชกฤษฎีกา 216 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศใน Official Gazette ฉบับที่ 164 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งขยายระยะเวลาแสดงข้อคิดเห็น 60 วันนับจากวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับแผนการสุ่มตัวอย่างของการควบคุมสารตกค้างและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์
วันที่มีผลบังคับใช้ : มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศเผยแพร่
-  
แอฟริกาใต้ G/TBT/N/ZAF/48/Rev.2
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :ไวน์ เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบการผลิตและการติดฉลากของพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับไวน์ liqueur และเหล้ากลั่น โดยแก้ไขเกี่ยวกับพันธุ์องุ่นที่ได้รับอนุญาตและขั้นตอนการรับรองเกี่ยวกับไวน์ที่ได้รับการรับรองแหล่งกำเนิดภายใต้โครงการ Wine of Origin Scheme ไวน์แบบเข้มข้นจะต้องแจ้งข้อมูลไว้บนฉลากและเพิ่มสายพันธุ์องุ่นชนิดใหม่ที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตไวน์ เพิ่มการให้ใช้ไข่ในการผลิต liqueur การเติม tanin และ potassium polyaspartate คำจำกัดความสำหรับวิสกี้มอลต์เดี่ยวและวิสกี้มอลต์ผสม การยื่นข้อมูลพื้นที่ไร่องุ่นโดยให้เป็นมาตรฐานบังคับสำหรับผู้ผลิตไวน์ในท้องถิ่นและการระบุพันธุ์ต่างๆบนฉลากเพื่อนำมาปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/88/Rev.1/Add.1
04 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :น้ำมันพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านแก่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเป็นระยะเวลา 6 เดือนในการปฎิบัติตามมาตรฐาน Egyptian Standard ES 7985 "น้ำมันพืชสำหรับบริโภค? โดยแก้ไขรายการดังต่อไปนี้:
- ตารางที่ 1 องค์ประกอบกรดไขมันของน้ำมัน Arachis ตามที่กำหนดโดย gas liquid chromatography (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันทั้งหมด)
- ตารางที่ 2 ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ำมัน Arachis รายการ 3/15 และรายการ 3/21
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มิ.ย. 61
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/723
03 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :สินค้านำเข้าทั้งหมด  
สาระสำคัญ : ประกาศจัดทำเครื่องหมายมาตรฐานการนำเข้าชั่วคราว ( Interim Import Standardization Mark (ISM)) ครอบคลุมถึงกระบวนการที่จะต้องดำเนินการขอรับเครื่องหมายมาตรฐานการนำเข้าชั่วคราว(ISM) สำหรับการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า
วันที่มีผลบังคับใช้ : บังคับใช้ทันที
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1392/Add.1
03 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :การใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ต่อสารเคมีบางประเภท  
สาระสำคัญ : EPA ประกาศใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ (SNURs) ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมีอันตราย (TSCA) สำหรับสารเคมี 10 ชนิด และต้องได้รับความยินยอมจาก EPA ตามมาตรา 5 (e) ของ TSCA ใช้กับบุคคลที่ต้องการผลิต (กำหนดตามข้อบังคับรวมถึงการนำเข้า) สำหรับสารเคมี 10 ชนิดนี้จะต้องแจ้ง EPA อย่างน้อย 90 วันก่อนเริ่มผลิตสารดังกล่าว บุคคลไม่สามารถเริ่มผลิตหรือดำเนินการได้จนกว่า EPA จะทบทวนคำขอและแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_4702_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ต.ค. 61
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/597
03 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :Mepanipyrim (สารกำจัดศัตรูพืช)  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ Commission Implementing Regulationอนุมัติให้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนสารออกฤทธิ์ mepanipyrim ตามกฎระเบียบ (EC) No 1107/2009 โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดการอนุมัติให้ใช้เฉพาะในโรงเรือนกระจกเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนประกอบของ mepanipyrim
กฎระเบียบนี้เกี่ยวกับการวางในตลาดของสารออกฤทธิ์และไม่ส่งผลต่อปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งหากมีการปรับลด MRLs จะมีการแยกแจ้งเวียนในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_4706_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_4706_01_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากตีพิมพ์ใน Official Journal of the EU
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1393/Add.1
03 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :การใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ต่อสารเคมีบางประเภท  
สาระสำคัญ : EPA ประกาศใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ (SNURs) ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมีอันตราย (TSCA) สำหรับสารเคมี 19 ชนิด และต้องได้รับความยินยอมจาก EPA ตามมาตรา 5 (e) ของ TSCA ใช้กับบุคคลที่ต้องการผลิต (กำหนดตามข้อบังคับรวมถึงการนำเข้า) สำหรับสารเคมี 19 ชนิดนี้จะต้องแจ้ง EPA อย่างน้อย 90 วันก่อนเริ่มผลิตสารดังกล่าว บุคคลไม่สามารถเริ่มผลิตหรือดำเนินการได้จนกว่า EPA จะทบทวนคำขอและแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_4703_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ต.ค. 61
-  
เคนยา G/TBT/N/KEN/722
03 กันยายน 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์นำเข้าทั้งหมด  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้านำเข้าในประเทศเคนยา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_4709_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : บังคับใช้ทันที
-  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.