SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/187
31 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ (EU) 2017/60 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร soeugenol เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสุกร สัตว์กระเพาะรวม ม้า ยกเว้นที่ผลิตเป็นนมเพื่อบริโภค สัตว์เลี้ยง ซึ่งกฎระเบียบนี้อนุญาตใช้สาร 1 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนอาหารในทางการค้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการรับรส ซึ่งเป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรา 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด และไม่มีคำแนะนำเรื่องการตกค้าง รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0612_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/188
31 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ (EU) 2017/61 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol and eugenyl acetate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาและสัตว์ปีก ซึ่งกฎระเบียบนี้อนุญาตใช้สาร 2 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนอาหารในทางการค้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการรับรส ซึ่งเป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรา 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด และไม่มีคำแนะนำเรื่องการตกค้าง รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0613_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/185
31 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ (EU) 2017/58 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร alpha-terpineol, nerolidol, 2 (4 methylphenyl) propan-2-ol, terpineol and linalyl acetate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ กฎระเบียบนี้อนุญาตใช้สาร 3 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนอาหารในทางการค้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการรับรส ซึ่งเป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรา 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด และไม่มีคำแนะนำเรื่องการตกค้าง รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0610_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/186
31 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ (EU) 2017/59 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, phenethyl formate, phenethyl octanoate, phenethyl isobutyrate, phenethyl 2-methyl-butyrate and phenethyl benzoate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ กฎระเบียบนี้อนุญาตใช้สาร 6 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนาอาหารในทางการค้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการรับรส ซึ่งเป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรา 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด และไม่มีคำแนะนำเรื่องการตกค้าง รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0611_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1213
30 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :ปลาแช่แข็ง  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบฉบับที่ 136 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 การยื่นร่างเอกสารต่อสาธารณชนเพื่อรับรองกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการคุณลักษณะและมาตรฐานคุณภาพสำหรับปลาแช่แข็ง

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1214
30 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม ไข่  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบฉบับที่ 11 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 การแจ้งกฎระเบียบเพื่ออนุมัติขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การต่อทะเบียน การปรับปรุง การตรวจสอบและการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผลิตโดยโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยตรวจสอบของบราซิล และโรงงานต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังบราซิล

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/101
27 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : จากรายงาน OIE เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 พบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ HPAI ในเมือง Schleswig-Holstein ประเทศเยอรมนี สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตจึงประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับ สัตว์ปีกมีชีวิตพื้นบ้าน สัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากประเทศกรีซ ห้ามนำเข้าชั่วคราว สำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อนจาก Schleswig-Holstein ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกจาก Schleswig-Holstein ที่จะขนส่งก่อน 1 ม.ค. 60 อนุญาตให้นำเข้าได้ สุขภาพสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ม.ค. 60
เยอรมนี  
เอกวาดอร์ G/SPS/N/ECU/186
27 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :หัวลิลลี่เพื่อไว้ปลูก  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าหัวลิลลี่จากฝรั่งเศสมายังเอกวาดอร์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังประกาศฯ
ฝรั่งเศส  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/99
27 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : จากรายงาน OIE เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 พบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ HPAI ในเมือง Peloponnisos ประเทศกรีซ สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตจึงประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับ สัตว์ปีกมีชีวิตพื้นบ้าน สัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักประเทศกรีซ ห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อนจาก Peloponnisos ประเทศกรีซ ทั้งนี้ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกจาก Peloponnisos ที่จะขนส่งก่อน 18 ธ.ค. 59 อนุญาตให้นำเข้าได้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 ม.ค. 60
กรีซ  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/100
27 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : จากรายงาน OIE เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 พบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ HPAI ในเมือง Veneto ประเทศอิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตจึงประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับ สัตว์ปีกมีชีวิตพื้นบ้าน สัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากประเทศอิตาลี ห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อนจาก Veneto ประเทศกรีซ ทั้งนี้ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกจาก Veneto ที่จะขนส่งก่อน 18 ธ.ค. 59 อนุญาตให้นำเข้าได้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 ม.ค. 60
อิตาลี  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/172/Add.2
26 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคคอสตาริกาฉบับที่ 488/2016 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การใช้และควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ ส่วนประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์ สารช่วยในการผลิตและสารที่ใช้ในทางการเกษตร เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากแร่ธาตุ เกลืออนินทรีย์และบรรจุภัณฑ์ขั้นต้นที่ผ่านการขึ้นทะเบียนก่อนนำเข้า ผลิต สูตรผสม เก็บรักษา จำหน่าย ขนส่ง การนำกลับมาแพ็คใหม่ การจัดการ การบด การขาย และการใช้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 ก.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/183
26 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ (EU) 2017/56 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร lactic acid, 4-oxovaleric acid, succinic acid, fumaric acid, ethyl acetoacetate, ethyl lactate, butyl lactate, ethyl 4 oxovalerate, diethyl succinate, diethyl malonate, butyl-O-butyryllactate, hex-3-enyl lactate, hexyl lactate, butyro-1,4-lactone, decano-1,5-lactone, undecano-1,5-lactone, pentano-1,4-lactone, nonano-1,5-lactone, octano-1,5-lactone, heptano-1,4- lactone and hexano-1,4-lactone เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ กฎระเบียบนี้อนุญาตใช้สาร 21 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนาอาหารในทางการค้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการรับรส ซึ่งเป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรา 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด และไม่มีคำแนะนำเรื่องการตกค้าง รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0544_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/184
26 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ (EU) 2017/57 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร 1,8-cineole, 3,4-dihydrocoumarin and 2-(2-methylprop-1-enyl)-4- methyltetrahydropyran เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ กฎระเบียบนี้อนุญาตใช้สาร 3 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนาอาหารในทางการค้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการรับรส ซึ่งเป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรา 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด และไม่มีคำแนะนำเรื่องการตกค้าง รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0545_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1212
26 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช สารรักษาเนื้อไม้  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 284 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เกี่ยวกับขั้นตอน(อย่างง่าย) สำหรับการประเมินพิษวิทยาของทาง ผลิตภัณฑ์ พรีมิกซ์ สารกำจัดศัตรูพืช สารรักษาเนื้อไม้และอื่นๆ เพื่อการอนุญาต รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขหลังได้รับอนุญาต และการยื่นเสนอข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 วันหลังประกาศฯ
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/180
25 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ Regulation (EU) 2017/53 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ต่อไปนี้รวม 75 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ที่เป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตร 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้ใช้และกำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด รายละเอียดค้นได้จาก
http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0534_00_e.pdf รายชื่อสารทั้ง 75 ชนิด ได้แก่ butan-1-ol, hexan-1-ol, octan-1-ol, nonan-1-ol, dodecan-1-ol, heptan-1-ol, decan-1-ol, pentan-1-ol, ethanol, acetaldehyde, propanal, butanal, pentanal, hexanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undecanal, 1,1-diethoxyethane, formic acid, acetic acid, propionic acid, valeric acid, hexanoic acid, octanoic acid, decanoic acid, dodecanoic acid, oleic acid, hexadecanoic acid, tetradecanoic acid, heptanoic acid, nonanoic acid, ethyl acetate, propyl acetate, butyl acetate, hexyl acetate, octyl acetate, nonyl acetate, decyl acetate, dodecyl acetate, heptyl acetate, methyl acetate, methyl butyrate, butyl butyrate, pentyl butyrate, hexyl butyrate, octyl butyrate, ethyl decanoate, ethyl hexanoate, propyl hexanoate, pentyl hexanoate, hexyl hexanoate, methyl hexanoate, ethyl formate, ethyl dodecanoate, ethyl tetradecanoate, ethyl nonanoate, ethyl octanoate, ethyl propionate, methyl propionate, ethyl valerate, butyl valerate, ethyl hex-3-enoate, ethyl hexadecanoate, ethyl trans-2-butenoate, ethyl undecanoate, butyl isovalerate, hexyl isobutyrate, methyl 2-methylbutyrate, hexyl 2-methylbutyrate, triethyl citrate, hexyl isovalerate และ methyl 2-methylvalerate

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/44/Add.2
25 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ (EU) 2016/2031 ลงวันที่ 26 ต.ค. 59 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันศัตรูพืช โดยแก้ไขกฎระเบียบ(EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 และ (EU) No 1143/2014 และแทนทีฎระเบียบ Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC และ 2007/33/EC ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 59 รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0546_00_f.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/173/Add.1
25 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :tricyclazole  
สาระสำคัญ : สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ tricyclazole เป็นสารออกฤทธิ์ ทั้งนี้กำหนดให้มีมาตรการผ่อนปรนขยายระยะเวลาการบังคับใช้เฉพาะกับข้าวบาสมาติก ไปอีก 6 เดือน รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0532_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังประกาศฯ
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/181
25 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ Regulation (EU) 2017/53 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ต่อไปนี้รวม 21 ชนิดเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ (ด้านล่าง) เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่มรับรส (sensory additive) ที่เป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตร 10(2) ของกฎระเบียบ (EC)1831/2003 โดยได้กำหนดปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้ใช้และกำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด รายละเอียดค้นได้จาก
http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0535_00_e.pdf รายชื่อ ได้แก่ 2-methylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-methylpropanal, 3-methylbutanal, 2 methylbutyraldehyde, 3-methylbutyric acid, 2-methylvaleric acid, 2-ethylbutyric acid, 2-methylbutyric acid, 2-methylheptanoic acid, 4-methylnonanoic acid, 4-methyloctanoic acid, isobutyl acetate, isobutyl butyrate, 3-methylbutyl hexanoate, 3-methylbutyl dodecanoate, 3-methylbutyl octanoate, 3-methylbutyl propionate, 3-methylbutyl formate, glyceryl tributyrate, isobutyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyl isovalerate, isopentyl 2-methylbutyrate, 2-methylbutyl isovalerate and 2-methylbutyl

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/182
25 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ(EU) 2017/55 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ octan-2-ol, isopropanol, pentan-2 ol, octan-3-ol, heptan-2-one, pentan-2-one, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-one, nonan-3 one, decan-2-one and isopropyl tetradecanoate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ในกลุ่มของการรับรส เป็นผลจากการประเมินอีกครั้งโดย EFSA ตามมาตรการ 10(2) ของกฎระเบียบ EC)1831/2003 โดยได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสินค้าในคลังสต๊อกจนกว่าจะหมด รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0538_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/98
24 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในอังกฤษ UEA จึงใช้หลักป้องกันล่วงหน้าหรือ precautionary เพื่อป้องกันการระบาดเข้ามาของไข้หวัดนกคูเวตโดยใช้มาตรการ ห้ามนำเข้าชั่วคราวทั้งสัตว์ปีกพื้นเมืองและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ เนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อนจากคูเวต ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 ม.ค. 60
คูเวต  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/395/Add.1
24 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สตรอเบอร์รี่  
สาระสำคัญ : รายงานฉบับสมบูรณ์สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนำเข้าสตรอเบอร์รี่จากเกาหลีใต้ เพื่อเปิดตลาด รายงานนี้ได้รวมมาตรการการจัดการความเสี่ยงและระบบที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชในการนำเข้าสตรอเบอร์รี่ เพื่อเป็นการป้องกันในระดับที่เหมาะสม โดยรายงานฉบับนี้ได้มีข้อเสนอแนะว่าการนำเข้าทางการค้าสตรอเบอร์รี่ควรปลูกในเรือนกระจกถึงจะได้รับอนุญาตนำเข้า และต้องมีการจัดการศัตรูพืช - แมลงหวี่ ไรแมงมุม เพลี้ยไฟ และโรค angular leaf spot รายละเอียดค้นได้จาก http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/plant/strawberries-from-korea/final-report

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เกาหลีใต้  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/399/Add.1
24 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :แก้วมังกร  
สาระสำคัญ : รายงานฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อกำหนดการนำเข้าแก้วมังกรจากเวียดนาม เพื่อเปิดตลาด ต้องมีการจัดการความเสี่ยงจากศัตรูพืช แมลงวันผลไม้ 4 ชนิด เพลี้ยแป้ง 4 ชนิด รายละเอียดค้นได้จาก http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/plant/dragon-fruit-from-vietnam/final-report

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เวียดนาม  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/700/Rev.2
24 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :การตรวจสอบสินค้าอาหาร  
สาระสำคัญ : การตรวจสอบอาหารของแคนาดาซึ่งเคยแจ้งเวียนแล้วครั้งแรกปี 2556 และมีการทบทวนแล้วปี 2557 หน่วยตรวจสอบอาหารหรือ CFIA ได้มีการรวมกฎระเบียบการตรวจสอบอาหารในแคนาดา โดยกรอบกฎระเบียบใหม่นี้จะรวมกฎระเบียบที่มีอยู่ ร่างกฎระเบียบกำหนดออกเป็น 3 หลักด้านความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การออกใบอนุญาต การตรวจสอบย้อนกลับและข้อกำหนดความปลอดภัย เพื่อเตรียมการและแผนควบคุมป้องกัน โดย 3 หลักนี้จะนำมาใช้กับอาหารนำเข้าทุกชนิด หรือที่จะเตรียมสำหรับส่งออก หรือ การค้าระหว่างภายใน รายละเอียดค้นได้จาก http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-01-21/html/reg1-eng.php

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1066/Add.1
18 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช clomazane ในคาโนลา ที่ 0.05 ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 60 - ความปลอดภัยอาหาร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1067/Add.1
18 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช clomazane ในเชอร์หวาน และ tart cherry ที่ 1.0 ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1068/Add.1
18 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช cyazofamid ในผักประเภทหัว bulb ที่ 2.0 ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1069/Add.1
18 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช mandipropamid ในผักประเภทหัวใต้ดิน tuber และ corm ที่ 0.09 ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1063/Add.1
17 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช flonicamid ในเบอร์รี่พุ่มเตี้ย 1.5 ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1064/Add.1
17 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช clethodim ในกะเพราแห้ง ที่ 0.9 กะเพราสดที่ 0.7 หน่วยเป็น ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1065/Add.1
17 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช spinetoram ในผักใบ (ยกเว้นผักกาดหอม) ที่ 8 ในกะหล่ำปลี (ยอด ก้าน) ที่ 2 ผักกินผล ที่ 0.4 pome fruit ที่ 0.2 ก้านผัก ที่ 0.04 หน่วยเป็น ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/181/Add.1
17 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เมล็ดกาแฟสด  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยพืช (มาตรฐานบังคับ) สำหรับนำเข้าเมล็ดกาแฟสด (Coffea arabica L.) จากโคลัมเบีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
โคลัมเบีย  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/SPS/N/ARE/95
G/SPS/N/BHR
16 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ รวมนัท  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิค GCC สำหรับเนยถั่วลิสงสำหรับคนบริโภค

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/SPS/N/ARE/96
G/SPS/N/BHR
16 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :กระเจี๊ยบเขียว  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิค GCC สำหรับกระเจี๊ยบเขียวสดสำหรับคนบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมกระเจี๊ยบเขียวที่แปรรูป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/413
12 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :ยาสัตว์และสารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอแก้ไขตารางที 20 ในการทบทวนมาตรฐานออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560) โดยร่างดังกล่าวได้แก้ไขการกำหนดค่า MRLs ทั้งยาสัตว์และสารกำจัดศัตรูพืชนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อควมปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้สารดังต่อไปนี้ ? Boscalid, Flonicamid, Fluopyram, Imazamox, Propiconazole, Pyrimethanil, Metazachlor ในสินค้าพืช และสาร Metazachlor ในสินค้าเนื้อสัตว์ รายละเอียดค้นได้จากhttp://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-standards/gazette_10012017-p32-35.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ประมาณ มี.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/539
12 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :ต้นกล้า  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดนำเข้าสำหรับสุขอนามัยพืชของต้นกล้า Ranunculus asiaticus จากประเทศสมาชิกของประชาคมยุโรป

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
สหภาพยุโรป  
อัลบาเนีย G/SPS/N/ALB/197
12 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต น้ำเชื้อ ตัวอ่อน รังไข่ และ ผลพลอยได้ ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8  
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกสาย H5N8 จากประเทศบัลแกเรีย กรีซ มอนเตเนโกร โดย
1) ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต น้ำเชื้อ ตัวอ่อน รังไข่ และ ผลพลอยได้ ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 จากประเทศเซอเบีย
2) ห้ามนำเข้าชิ้นส่วนหรือวัสดุทางชีวภาพที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อจากสัตว์ปีกมีชีวิต น้ำเชื้อ ตัวอ่อน รังไข่ และ ผลพลอยได้ ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 มายังประเทศแอลเบเนีย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 60 - สุขภาพสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ม.ค. 60
บัลแกเรีย กรีซ มอนเตเนโกร  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/183
11 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :Malachite green  
สาระสำคัญ : หน่วยงานสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กำหนดห้องปฏิบัติการให้ตรวจสาร malachite green และเมตาโบไลต์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องไม่เกิน 2 ppb มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 59

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/410/Add.1
11 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เนื้อโคสด (แช่เย็นหรือแช่แข็ง) และผลิตภัณฑ์  
สาระสำคัญ : ขยายเวลาเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างทบทวน เนื้อโคสด (แช่เย็นหรือแช่แข็ง) และผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออกไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความซับซ้อน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1090/Add.1
10 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารให้สีจากผักโขม  
สาระสำคัญ : ประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง (re-evalation) เพื่อนุมัติให้ใช้สารให้สีจากผักโขม (amaranth) ในปริมาณสูงสุดที่ 300 ppm ทั้งใช้เชิงเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับสีสังเคราะห์อื่นๆ รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/CAN/17_0148_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/179
10 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สาร dioxins และ PCBsในอาหารคน  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างสำหรับควบคุมปริมาณสาร dioxins, dioxin-like PCBs และ non-dioxin-like PCBs ในอาหาร โดยได้ยกเลิกกฎระเบียบ (EC) No. 589/2014 ซึ่งได้มีการปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์สาร dioxins และ PCBs ในอาหารคน รายละเอียดค้นได้จาก
http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0147_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0147_01_e.pdf
เอกสารเพิ่มเติมหาได้จาก : วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังประกาศฯ
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/412
10 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :กุ้งยังไม่ผ่านการปรุงสุก  
สาระสำคัญ : ออสเตรเลียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งดิบจากทุกประเทศ ยกเว้นประเทศนิวแคลิโดเนีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากพบความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพที่ไม่สามารถยอมรับได้ของโรคตัวแดงดวงขาว (white spot syndrome virus :WSSV) จำเป็นต้องระงับการนำเข้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อทบทวนเงื่อนไขการนำเข้า รายละเอียดค้นได้จาก http://www.legislation.gov.au/Details/F2017L00034.
เอกสารเพิ่มเติมหาได้จาก : วันที่มีผลบังคับใช้ : ตั้งแต่ 9 ม.ค. 60 เป็นเวลา 6 เดือน
ทุกประเทศ ยกเว้น นิวแคลิโดเนีย  
บาห์เรน G/SPS/N/BHR/164
10 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เอกสารแนวทางปฏิบัติ (GCC Guide) สำหรับอาหาร  
สาระสำคัญ : เอกสารแนวทางปฏิบัติ (GCC Guide) สำหรับอาหารนำเข้ามายังกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ โดยเอกสารแนวทางปฏิบัตินี้เป็นหลักและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกปฏิบัติและ สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยและเหมาะสมต่อสินค้าอาหารนำเข้า ใบรับรองสุขภาพสำหรับสินค้านำเข้าทั้งที่ได้จากพืชและสัตว์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/BHR/17_0268_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 เม.ย. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1012/Add.1
10 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกันเสีย  
สาระสำคัญ : อนุญาตให้ใช้เชื้อแบคทีเรีย Leuconostoc carnosum 4010 เป็นสารกันเสียชนิดฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกในภาชนะสูญญากาศ (Vacuum-Packed Non-Shelf-Stable Meat) โดยหน่วยงานสุขภาพแคนาดาได้ประเมินผลการใช้เชื้อแบคทีเรีย Leuconostoc carnosum 4010 เป็นสารปรุงแต่งอาหาร เพื่อยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อที่ก่อโรคทางเดินอาหาร Listeria monocytogenes มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 59 รายละเอียดค้นได้จาก http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/CAN/17_0131_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/178
10 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สาร dioxins และ PCBsในอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบ (EC) No 152/2009 เกี่ยวกับวิธีการการพิจารณาปริมาณสาร dioxins และ polychlorinated biphenyls (PCBs) ในอาหารสัตว์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์สาร dioxins และ PCBs ในอาหารสัตว์ รายละเอียดค้นได้จาก
http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0146_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/EEC/17_0146_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังประกาศฯ
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1062/Add.1
09 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช zoxamide ในหอมหัวใหญ่ 0.7 ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 60

วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1060/Add.1
09 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช sulfuryl fluoride ในพวกนัท (ยกเว้นอัลมอนด์ พิตาชิโอ) ที่ 3.0 ในเมล็ดโกโก้ ที่ 0.2 อาหารทุกชนิด ที่ 2.0 เมล็ดธัญพืช (ยกเว้นข้าวโพดหวาน) ที่ 0.1 หน่วยเป็น ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 59

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/SPS/N/ECU/184
09 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เมล็ดข้าวป่า  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดข้าวป่า(Zizania aquatica) (มาตรฐานบังคับ) เพื่อบริโภคจากสหรัฐอเมริกา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มี.ค. 60
สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1061/Add.1
09 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช tolfenpyrad ในพวกนัท ที่ 0.05 พรุนแห้ง ที่ 3 stone friut ที่ 2.0 มะเขือเทศ ที่ 0.01 ผักกินใบ ที่ 30 หน่วยเป็น ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 59

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/SPS/N/ECU/185
09 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :ถั่วลันเตา  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าถั่วลันเตา (Pisum sativum) (มาตรฐานบังคับ) เพื่อบริโภคจากอาร์เจนตินา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังประกาศฯ
อาร์เจนตินา  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1211
06 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เมล็ดดอกทานตะวัน  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดการนำเข้าเมล็ดดอกทานตะวัน (Carthamus tinctorius) ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
สหรัฐอเมริกา  
ชิลี G/SPS/N/CHL/529/Add.1
06 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เมล็ดพืชเล็กๆ (grain and seed)  
สาระสำคัญ : ตามที่ได้แก้ไขกฎระเบียบ Resolution ที่ 2.677 ปี 2542 เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าเมล็ดพืชสำหรับบริโภคและผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคและแปรรูป ซึ่งได้เคยแจ้งเวียนองค์การการค้าโลกเมือวันที่ 11 พ.ย. 59 ปัจจุบันประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 59

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 พ.ย. 59
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/533/Add.1
06 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :การกักกัน  
สาระสำคัญ : ขยายเวลาเสนอข้อคิดเห็นออกไปถึง 22 ก.พ. 60 สำหรับข้อกำหนดการดำเนินการกักกันที่ใช้ในการนำเข้าสัตว์ สัตว์ปีก และการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ของมนุษย์

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/93
05 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในบัลแกเรีย UAE จึงใช้หลักป้องกันล่วงหน้าหรือ precautionary เพื่อป้องกันการระบาดเข้ามาของไข้หวัดนกจากจังหวัด Vidin, Vraca, Plovdiv, Jambol, Sofijaประเทศบัลแกเรีย โดยใช้มาตรการ
1) ห้ามนำเข้าชั่วคราวทั้งสัตว์ปีกพื้นเมืองและสัตว์ปีก
ป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากบัลแกเรีย
2) ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อนจากจังหวัด Vidin, Vraca, Plovdiv, Jambol, Sofijaประเทศบัลแกเรีย ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อน
3) ห้ามนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่ง (shipped) จาก Vidin, Vraca, Plovdiv, Jambol, Sofija ประเทศบัลแกเรียก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ได้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ธ.ค. 60
บัลแกเรีย  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/97
05 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในยูเครน UAE จึงใช้หลักป้องกันล่วงหน้าหรือ precautionary เพื่อป้องกันการระบาดเข้ามาของไข้หวัดนกจากจังหวัด Odessa , Chernovtsy, Kherson ประเทศยูเครนโดยใช้มาตรการ
1) ห้ามนำเข้าชั่วคราวทั้งสัตว์ปีกพื้นเมืองและสัตว์ปีก
ป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากประเทศยูเครน 2) ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภคที่ไม่ผ่านความร้อนจากจังหวัด Odessa และChernovtsy ประเทศยูเครน ยกเว้นผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านความร้อน
3) อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่ง (shipped) จากจังหวัด Odessa และ Chernovtsy ประเทศยูเครนก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ได้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ม.ค. 60
ยูเครน  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1210
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรืช Pyridaben ในอาหาร รายละเอียดค้นได้จาก http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3117990/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+275+GGTOX.pdf/906c4f64-4781-4e2a-b6b0-e785c4c540ad

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1057/Add.1
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช spinetoram ในผักใบ (ยกเว้นผักกาดหอม) ที่ 8 ในกะหล่ำปลี(ยอด ก้าน) ที่ 2 ผักกินผล ที่ 0.4 pome fruit ที่ 0.2 ก้านผัก ที่ 0.04 หน่วยเป็น ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 59

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1206
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช C36 CYPROCONAZOLE ในซัคซินิคที่ 0.2 ฝ้ายที่ 0.02 ข้าวที่ 0.7 มันฝรั่งที่ 0.02 กาแฟที่ 0.5 อ้อยที่ 0.02 ส้มที่ 0.5 แอปเปิ้ลที่ 0.07 แตงโมที่ 0.1 3 ข้าวโพดที่ 0.02 แตงกวา ที่ 0.02 กะหล่ำปลี ที่ 0.02 ถั่วเหลือง ที่ 0.02 หน่วยเป็น ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/538
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :เมล็ดผัก ผลไม้และเครื่องเทศ สมุนไพร  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดนำเข้าสำหรับสุขอนามัยพืชของสำหรับนำเข้าเมล็ดผัก ผลไม้และเครื่องเทศ สมุนไพร ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยหน่วยงาน NPPO ของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งอาจะต้องรับรองเพิ่มเติมแล้วแต่ชนิดพืช

วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/94
05 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในจังหวัด Bratislava ประเทศสโลวาเกีย UAE จึงใช้หลักป้องกันล่วงหน้าหรือ precautionary เพื่อป้องกันการระบาดเข้ามาของไข้หวัดนกจากจังหวัด Bratislava ประเทศสโลวาเกีย โดยใช้มาตรการ
1) ห้ามนำเข้าชั่วคราวทั้งสัตว์ปีกพื้นเมืองและสัตว์ปีก
ป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากประเทศสโลวาเกีย 2) ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภคที่ไม่ผ่านความร้อนจากจังหวัด Bratislava ประเทศสโลวาเกีย ยกเว้นผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านความร้อน
3) อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่ง (shipped) จากจังหวัด Bratislava ประเทศสโลวาเกียก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ได้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ม.ค. 60
สโลวาเกีย  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1207
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช glufosinate ในผักกาดหอม 0.05 ฝ้ายที่ 0.5 กล้วยที่ 0.05 กาแฟที่ 0.05 ส้มที่ 0.05 ถั่วที่ 0.05 แอปเปิ้ลที่ 0.05 ข้าวโพดที่ 0.05 เนคตารีนที่ 0.05 พีชที่ 0.05กะหล่ำปลีที่ 0.05 ถั่วเหลืองที่ 1.5 ข้าวสาลีที่ 0.5 องุ่นที่ 0.05 หน่วยเป็น ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/CAN/1058/Add.1
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช chlorantraniliprole ในฮ๊อพแห้ง ที่ 40 หน่วยเป็น ppm ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 59

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1204
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช metominostrobin ในฝ้าย ที่ 0.01 ข้าว ที่ 0.5 ถั่ว ที่ 0.01 ข้าวโพด ที่ 0.01 ถั่วเหลือง ที่ 0.02 ข้าวสาลี ที่ 0.01 หน่วยเป็น ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1208
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช orthosulfamuron เปลี่ยนค่า MRL ในข้าวโพดจาก 0.07 เป็น 0.4 ppm เปลี่ยนระยะปลอดภัยจาก 30 วัน เป็น 14 วัน ส่วนในข้าวคงค่าเดิมที่ 0.03 ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/264
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แจ้งขั้นตอนปฏิบัติสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้า ส่งออกอาหารและวัตถุดิบจากที่มีแนวโน้มเพื่อให้มนุษย์บริโภค และการอนุญาตและการออกใบรับรองให้โรงงานที่ตั้งในต่างประเทศ โดยจะเน้นการป้องกันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์ ครอบคลุมถึงหน้าที่ที่ด่านนำเข้า ส่งออกของผู้นำเข้าอาหารเพื่อบริโภค ขั้นตอนการออกใบรับรอง การวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการควบคุม การเฝ้าระวัง และบทลงโทษ เป็นต้น

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เดือนหลังประกาศฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1205
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช pymetrozzine ใน ผักกาดหอมที่ 0.7 ฝ้าย ที่ .01 มันฝรั่ง ที่ 0.1 บร๊อคโคลี่ ที่ 0.1 คะน้า ที่ 0.1 กะหล่ำดอกที 0.1 เมลอน ที่ 0.05 มะเขือเทศ ที่ 0.1 แตงกวา ที่ 0.05 กะหล่ำปลี ที่ 0.1หน่วยเป็น ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/92
05 มกราคม 2560
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน  
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในอังกฤษ UAE จึงใช้หลักป้องกันล่วงหน้าหรือ precautionary เพื่อป้องกันการระบาดเข้ามาของไข้หวัดนกจากอังกฤษ โดยใช้มาตรการ
1) ห้ามนำเข้าชั่วคราวทั้งสัตว์ปีกพื้นเมืองและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ เนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อนจากอังกฤษ ยกเว้นเนื้อที่ผ่านความร้อน
2) อนุญาตนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่ง (shipped) จากอังกฤษก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ได้ อังกฤษ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ธ.ค. 60
อังกฤษ  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1209
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : กำหนดให้สารออกฤทธิ์ เป็น Bacillus lichenniformis ในสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านและรักษาเนื้อไม้ ไม่มีการกำหนดค่าตกค้าง

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/537
05 มกราคม 2560
ปกติ
สินค้า :ข้าวสาลี  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดข้าวสาลี 2 สายพันธุ์ Triticum aestivum, Triticum durum สินค้าต้องมาจากโรงเพาะเลี้ยงที่ผ่านการตรวจสอบระหว่างการปลูก ซึ่งต้องไม่พบอาการของเชื้อไวรัส wheat streak mosaic virus (WSMV) ทั้งนี้มีผลบังคบใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.