SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/593/Add.1
30 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ตามที่ได้ทบทวนพระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมี (Act No.53 ปี 2561) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 โดยตารางที่ได้ทบทวนมีดังนี้
1) การทบทวนประเมินใหม่ ในปี 2564 (re-evaluation) (สำหรับการประกาศครั้งแรกของสารออกฤทธิ์เพื่อทำการประเมินใหม่ จะเสร็จสิ้นปี 2562)
2) รายงานประจำปีสำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ : เดือนตุลาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า -  
อุรุกวัย G/SPS/N/URY/38
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR ฉบับที่ 33/18 แจ้งประกาศยกเลิกกฎระเบียบ GMC ฉบับที่ 56/93 (กฎและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการแสดงให้เห็นว่าประเทศหรือพื้นที่ปลอดโรค Transmissible disease) ฉบับที่ 06/96 (มาตรฐานสุขภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายผ่านของสัตว์สำหรับละครสัตว์) ฉบับที่ 46/96 (กฎข้อบังคับกรอบการทำงานเกี่ยวกับการทำงานของยีนส์ของโคกระบือ แพะ แกะ ม้าและสุกร) และฉบับที่ 20/97 (ข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับการจัดทำเขตปลอดโรค swine fever ใน MERCOSUR)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/25
29 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์มีชีวิต ผลิตที่ได้จากสัตว์ ขนดิบ  
สาระสำคัญ : ประกาศโดยคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังและควบคุมด้านสัตวแพทย์ ของกระทรวงเกษตร ได้ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับการนำเข้า ขนส่งมายังประเทศคาซัคสถานและนำผ่านมายังคาซัคสถานสำหรับโคกระบือมีชีวิต และสัตว์อื่นที่อ่อนแอต่อโรค nodular dermatitis รวมถึงวัสดุพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ ขนดิบที่ได้จากสัตว์ดังกล่าว และเครื่องมือที่ใช้สำหรับสุขาภิบาลสัตว์จากรัสเซีย เนื่องจากพบการระบาดของโรค nodular dermatitis เขตการปกครองSverdlovsk และ Omsk ของรัสเซีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 61
รัสเซีย  
อุรุกวัย G/SPS/N/URY/39
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR เกี่ยวกับกลุ่มตลาดทั่วไป ฉบับที่ 34/18 แจ้งประกาศยกเลิกกฎระเบียบ GMC ฉบับที่ 16/96 (กฎระเบียบการเคลื่อยย้านผ่านสัตว์มายังอาณาเขตใดอาณาเขตหนึ่งของรัฐสมาชิก หรือระหว่างรัฐสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการระบาดวิทยาในพื้นที่และประเทศแหล่งกำเนิด/ปลายทาง)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/26
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สินค้าที่ต้องควบคุมด้านสัตว์แพทย์  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเขตเศรษฐกิจยูเรเซียแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและสัตวแพทย์สำหรับสินค้าที่ต้องมีการเฝ้าระวังโดยต้องใช้การควบคุมด้านสัตวแพทย์ โดยร่างฯ นี้กำหนดการพิจารณาสำหรับ ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน และเกลือของส่วนประกอบเหล่านี้ ที่จะนำเข้ามายังยูเรเซีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1458
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :เสาวรส (Passiflora ligularis)  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเสาวรส (Passiflora ligularis) ที่มาจากโคลัมเบีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศราชกิจจาฯ
โคลัมเบีย  
อุรุกวัย G/SPS/N/URY/37
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ไข่ฟัก และลูกไก่  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR ฉบับที่ 31/18 แจ้งข้อกำหนดสุขภาพสัตว์สำหรับรัฐสมาชิกสำหรับนำเข้าไข่ฟัก และลูกไก่ และกำหนดรูปแบบของใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Veterinary Certificate

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1206/Add.1
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แคนาดาประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช clomazone ในก้านและลำต้นของผักกลุ่มย่อย 22A ที่ 0.05 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1456
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 571 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ sulfoxaflor

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1457
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ไข่ฟัก และลูกไก่  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR ฉบับที่ 31/18 แจ้งข้อกำหนดสุขภาพสัตว์สำหรับรัฐสมาชิกสำหรับนำเข้าไข่ฟัก และลูกไก่ โดยนำกฎระเบียบดังกล่าวมาใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/SPS/N/ECU/213/Add.1
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ไรตัวห้ำ (Macrocheles robustulus)  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดบังคับด้านสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าไรตัวห้ำ (Macrocheles robustulus) เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ทันทีตามประกาศฉบับที่ 0189 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1204/Add.1
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แคนาดาประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช flumicamid ใน ถั่วชนิด pea แห้ง ถั่วเลนทิลแห้ง ถั่ว pigoen pea ที่ 3.0 ppm เมล็ดแฟล็กซ์ ที่ 1.5 ppm ผลพลอยได้จากเนื้อโคกระบือ แพะ ม้าและแกะ ที่ 0.4 ppm ไข่ เนื้อโคกระบือ แพะ ม้าและแกะ น้ำนม ที่ 0.15 ppm เนื้อม้าและผลพลอยได้จากเนื้อม้า ที่ 0.08 ppm เนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้จากเนื้อสัตว์ปีก ที่ 0.07 ppm ไขมันสุกร ที่ 0.05 ppm ไขมันสุกร ที่ 0.03 ppm ไขมันโคกระบือ แพะ ม้า และแกะ ที่ 0.04 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product- safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1454
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 569 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ abamectin โดยได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ โดยให้รวมถั่วลิสง กำหนด MRL ที่ 0.005 mg/kg กำหนดระยะปลอดภัยสำหรับเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน มะเขือโดยค่ากำหนด MRL ที่ 0.01 mg/kg เป็นการฉีดพ่นทางใบ และมันฝรั่งกำหนดให้ใช้ในร่องดิน และคงค่า MRL เดิม

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1205/Add.1
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แคนาดาประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช dodine ในพีช กลุ่มย่อย 12-09B ที่ 5.0 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1455
28 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 570 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ thiamethoxam โดยได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโดยให้รวมมะเขือโดยการฉีดพ่นทางใบ โดยกำหนด MRL ที่ค่าเดิมและกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ตุรกี G/SPS/N/TUR/106
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :น้ำมันโอลีฟ (Olive oil) และน้ำมันกากโอลีฟ (Olive-residue oil)  
สาระสำคัญ : ประกาศวิธีตรวจวิเคราะห์น้ำมันโอลีฟ (Olive oil) และน้ำมันกากโอลีฟ (Olive-residue oil)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1199/Add.1
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Benzovindiflupyr ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.4 ppm สำหรับต้นหอม (Green onion)
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.02 ppm สำหรับหัวหอมใหญ่ (Bulb onion)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1224
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Novaluron ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้ - กำหนดค่า MRLที่ 0.2 ppm สำหรับแตงกวา

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1200/Add.1
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Ethalfluralin ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับถั่วลูกไก่ (Chickpea) แห้งและเมล็ดกัญชง (Hemp)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1225
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Metaldehyde ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้ - กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับโสม

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูเครน G/SPS/N/UKR/130
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอื่นๆ  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการการนำเข้าสินค้าสู่ประเทศยูเครน (รวมถึงสินค้าผ่านแดน) เนื้อหาสำคัญ มีดังนี้
- รายชื่อสินค้านำเข้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบ (Official control)
- รายชื่อเอกสารและข้อมูลที่ต้องยื่นเพื่อการตรวจสอบ
โดยการประกาศกฎระเบียบฉบับนี้ ทำให้กฎระเบียบเดิม 27 ฉบับรวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการการนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเป็นโมฆะ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/469/Add.1
27 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :แอปเปิ้ล  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการกักกันแอปเปิลนำเข้าจากประเทศโปแลนด์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ย. 61
โปแลนด์  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1198/Add.1
26 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Indaziflam ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.06 ppm สำหรับ Hops (dried)
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับ แคนเบอร์รี, บุชเบอร์รี (ยกเว้น กูสเบอร์รี)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/583
26 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ม้า  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดทางสุขอนามัยเกี่ยวกับการนำข้าม้าแบบชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เพื่อใช้ในการแข่งขันหรืองานแสดงโดยมีหลักการสำคัญๆ เช่น
- พิจารณาจากม้าและประเทศต้นกำเนิดของม้า หรือประเทศที่ม้าผ่านเขตแดนในระยะเวลา 90 วัน โดยพิจารณาถึงโรคที่เกี่ยวข้อง
- การฉีดวัคซีนให้กับม้าก่อนการขนส่ง 30 วัน ซึ่งวัคซีนดังกล่าวต้องไม่ทำจากไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้น Herpes virus teypes I and IV
- ม้าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และต้องมีเอกสารรับรองสุขภาพ
- ต้องมีไมโครชิพเพื่อระบุตัวตนของม้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ ISO 11784 และ ISO 11785
- เมื่อเข้าเขตแดนประเทศชิลีแล้ว ต้องมีการกักกันม้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อตรวจสอบสุขภาพม้า
- สถานที่ที่ม้าจะอาศัยจะต้องผ่านการตรวจสอบและผ่านการขึ้นทะเบียนโดย SAG แล้ว เป็นต้น

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันที่ประกาศใน Officail Journal
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/584
26 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ม้า  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดทางสุขอนามัยแบบเฉพาะสำหรับการนำเข้าม้าแบบถาวรหรือภายใต้ระบบ dual hemisphere shuttle system โดยมีหลักการสำคัญๆ เช่น
- ประเทศต้นกำเนิดม้าต้องผ่านการรับรองจาก OIE ว่าปราศจากโรค African horse sickness
- ฟาร์มเลี้ยงม้าต้นกำเนิดต้องมีระบบทางสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน
- ม้าจะถูกแยกก่อนการขนส่งเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อการตรวจสอบสุขภาพม้า การฉีดวัคซีน
- ต้องมีเอกสารรับรองสุขภาพม้าและไมโครชิพที่ระบุตัวตนม้าตามมาตรฐานระบบ ISO 11784 และ ISO 11785
- ม้าจะถูกกักกันจนกว่าข้อมูลด้านสุขภาพและผลการทดสอบต่างๆ ได้รับการรับรองครบถ้วนว่าม้าไม่เป็นพาหะหรือเป็นโรค

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันที่ประกาศใน Officail Journal
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1197/Add.1
26 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Difenoconazole ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.2 ppm สำหรับ ถั่วลันเตาฝักชนิดแห้งและเมล็ดถั่วลันเตาแห้ง (ยกเว้น ถั่วเหลือง)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
คีร์กีซสถาน G/SPS/N/KAZ/24
24 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกรมีชีวิตน้ำเชื้อสุกร เนื้อสุกร  
สาระสำคัญ : ประกาศโดยคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังและควบคุมด้านสัตวแพทย์ ของกระทรวงเกษตร ได้ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสุกร รวมสุกรป่าและผลิตภัณฑ์และที่แปรรูป หนัง (Leatherette) horn-test และไส้ดิบ ขนชนิดแข็ง Trophy Hunting (การล่าและฆ่าสัตว์ เพื่อให้ได้มาเป็นรางวัล) จากสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรค อาหารสัตว์ และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่ได้จากพืชและสัตว์รวมทั้งจากนกและปลา อาหารสัตว์ และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสุนัขและแมว ที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสุกร ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ และสุกรชำแหละจากเบลเยียม เนื่องจากพบการระบาดของโรค African Swine Fever

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 61
เบลเยียม  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1222
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Acequinocyl ใน summer squash ที่ 0.3 ppm และ Dry adzuki beans, dry beans, dry blackeyed peas, dry broad beans, dry catjang seeds, dry chickpeas, dry cowpea seeds, dry guar seeds, dry kidney beans, dry lablab beans, dry lima beans, dry moth beans, dry mung beans, dry navy beans, dry pink beans, dry pinto beans, dry rice beans, dry southern peas, dry tepary beans, dry urd beans, grain lupin ที่ 0.15 ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศในเว็บไซด์ของ Health Canana
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3039
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร azoxystrobin ใน Beet, sugar, roots ที่ 5.0 ppm Vegetable, root, except sugar beet, subgroup 1B ที่ 1.0 ppm ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-15/html/2018-24974.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1194/Add.1
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Fludioxonil ในมะม่วงที่ 2 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/20
23 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ม้า  
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวม้ามีชีวิต น้ำเชื้อม้า เนื้อม้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากม้า หนังฟอก (tannery) กีบเท้า (hornhooves) ลำไส้ ซากที่ได้จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค Burkholderia mallei อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากพืชและสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก ปลา วัตถุเจือปนอาหารแมวและสุนัขที่ไม่ผ่านความร้อน (อุณหภูมิอย่างน้อย 70 ?C เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งม้า รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ การเชือด และการตัดแต่งชิ้นส่วนม้าที่มาจากจีน -

วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ก.ย. 61
จีน  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1223
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ไลเปสจาก Ogataea polymorpha B14-CBSsynt สำหรับใช้ในขนมปัง แป้ง แป้งสาลีโฮลวีท ผลิตภัณฑ์สำหรับทำเบเกอร์รี่ (Unstandardized bakery products) และพาสต้า นอกจากนี้ไลเปสจากจุลินทรีย์อื่นๆ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นเอนไซม์สำหรับอาหารแล้ว ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_6077_00_e.pdf https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3040
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร Cyantraniliprole ในสินค้าหลายชนิด เช่น เมล็ดกาแฟสดที่ 0.05 ppm เมล็ดข้าว 0.02 ppm เมล็ดถั่วเหลือง 0.4 ppm เป็นต้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-13/html/2018-24379.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1195/Add.1
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร 2,4-D ในเมล็ดฝ้ายที่ยังไม่ได้ปั่น (Undelinted cotton seeds) ที่ 0.08 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/21
23 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีก  
สาระสำคัญ : มาตรการฉุกเฉินมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนอ่อนและขน เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อาหารสัตว์และวัตุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร การเชือด และการตัดแต่งชิ้นส่วนของสัตว์ปีกที่มาจากเบลเยียม อันเนื่องมาจากมีการระบาดของโรค Newcastle ในเบลเยียม

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ส.ค. 61
เบลเยียม  
คอสตาริกา G/SPS/N/KAZ/17
23 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :วัว สุกร แพะ  
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่อ่อนไหวต่อโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot ? and ? mouth disease) รวมถึง เนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อแกะ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปปรุงสุก วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงชำแหละสัตว์นั้น รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา การเชือด และการแปรรูปสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากจีน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ส.ค 61
จีน  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/477
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด ขอบเขต การใช้งาน และข้อจำกัดของวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ Sodium Phosphate (Monobasic), Sodium Phosphate (Monobasic, Anhydrous), Calcium Chloride (Anhydrous), Calcium Chloride Hexahydrate, Cochineal Red A, Monosodium Fumarate, Sodium Lactate, Sodium Alginate, Glycerin Fatty Acid Ester และ Sodium Hydrosulfite รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_6043_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_6043_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1220
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Chlorothalonil ใน Edible-podded legume vegetables ที่ 5 ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศในเว็บไซด์ของ Health Canana
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/18
23 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกร  
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวหมูมีชีวิต น้ำเชื้อสุกร เนื้อสุกร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสุกร หนัง (leatherette) เขี้ยวหมู (horn-test) ลำไส้ ขน ซากที่ได้จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค African Swine Fever อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัขที่ไม่ผ่านความร้อน (ที่อุณหภูมิ 70 ?C อย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสุกร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ การเชือด และการตัดแต่งสุกรที่มาจากจีน ฮังการี และมอลโดวา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ส.ค. 61
จีน ฮังการี มอลโดวา  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/49
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :อ้อย  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการทดสอบ และวิธีการสุ่มตัวอย่างอ้อยสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_6078_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศบังคับใช้โดยกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/285
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารใหม่  
สาระสำคัญ : อนุญาตให้จำหน่ายสาร xylo-oligosaccharides เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้กฎระเบียบ EU 2015/2283 ซึ่งมีการใช้ในอาหารบางประเภท เช่น เบเกอร์รี่และผลิตภัณฑ์นม แยมผลไม้ (fruit spread) ขนมเคลือบช็อคโกแลต และเครื่องดื่มถั่วเหลืองสำหรับการบริโภคทั่วไป ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_6031_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1221
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Clethodim ใน Edible-podded legume vegetables ที่ 3.5 ppm และ Shallot bulbs ที่ 0.5 ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศในเว็บไซด์ของ Health Canana
ประเทศคู่ค้า  
คีร์กีซสถาน G/SPS/N/KAZ/23
23 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :แพะและแกะ  
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวแกะและแพะมีชีวิต ชิ้นส่วนพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์จากแกะและแพะ หนัง ขนแกะ รวมทั้งขนอ่อน (down) และวัตถุดิบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงชำแหละแกะและแพะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา การเชือด และการแปรรูป ซากสัตว์จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค sheep and goats pox อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์และพืชที่มาจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ก.ย. 61
รัสเซีย  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1193/Add.1
23 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Diethofencarb ในกล้วยที่ 0.1 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/19
23 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกร  
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวหมูมีชีวิต น้ำเชื้อสุกร เนื้อสุกร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสุกร หนัง (leatherette) เขี้ยวหมู (horn-test) ลำไส้ ขน ซากที่ได้จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค African Swine Fever อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัขที่ไม่ผ่านความร้อน (อุณหภูมิอย่างน้อย 70 ?C เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสุกร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ การเชือด และการตัดแต่งชิ้นส่วนสุกรที่มาจากบัลกาเรีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.ย. 61
บัลกาเรีย  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/286
22 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ใบแกง แก้วมังกร และใบองุ่น  
สาระสำคัญ : ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าเฉพาะสำหรับสินค้าบางชนิด ได้แก่ ใบแกง (Curry Leaves) จากอินเดีย แก้วมังกรจากเวียดนาม และใบองุ่น (Vine Leaves) จากตุรกี โดยกำหนดว่าสินค้าต้องได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าพร้อมแนบใบรับรอง สุขอนามัย (Health Certificate) นอกจากนี้ กฎระเบียบนี้ยังรวมถึงการแจ้งตีกลับสินค้า ณ เขตแดน เนื่องจากตรวจพบค่า MRL ที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_6034_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 พ.ย. 61
อินเดีย ตุรกี เวียดนาม  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/606
22 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร (MRLs) ของสาร Imidacloprid ในสินค้าดังนี้ - ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ Milo ข้าวไรท์ จาก 0.05 เป็น 0.04 mg/kg - ข้าวสาลีจาก 0.05 เป็น 0.2 mg/kg - ข้าวโพดที่ 0.05 mg/kg - หญ้าแห้ง ที่ 0.5 mg/kg ทั้งนี้ ค่า MRL กำหนดเฉพาะสารประกอบหลักของ Imidacloprid เท่านั้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safety.html ประเทศคู่ค้า

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากประกาศใช้สำหรับค่า MRL ของข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ Milo ข้าวไรท์- บังคับใช้วันที่ประกาศใช้สำหรับค่า MRL ของข้าวสาลี
ประเทศคู่ค้า  
สิงคโปร์ G/SPS/N/SGP/59/Add.1
22 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารพร้อมรับประทาน  
สาระสำคัญ : สิงคโปร์ได้ปรับแก้มาตรการเกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานจากข้อคิดเห็นที่ได้จากประเทศคู่ค้า ดังนี้
1. ยกเลิกมาตรา 35 เดิม แล้วกำหนดใหม่ ดังนี้
35 (1) อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat food) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 และ 2 ของตารางที่ 11
(2) นิยามอาหารพร้อมรับประทาน หมายถึง อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง โดยไม่ต้องปรุงหรือผ่านกระบวนการที่จะกำจัดหรือลดเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องตามที่ระบุในตารางที่ 11 รวมถึงอาหารเข้มข้น (เครื่องดื่ม บะหมี่ถ้วย และน้ำผลไม้เข้มข้น) ที่ต้องเจือจางด้วยของเหลวก่อนบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงสุกแช่เย็นและแช่แข็งที่ต้องผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนบริโภค
2. ยกเลิกตารางที่ 11 เดิมและแทนที่ด้วยตารางที่ 11 ที่แจ้งในประกาศนี้ โดยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 Enterobacteriaceae และ Escherichia coli
- นมผง (full cream, half cream, skimmed milk และนมผงสำหรับเด็ก) นมเปรี้ยวผง (buttermilk powder) นมพาสเจอร์ไรส์ และไอศกรีม ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
- อาหารพร้อมรับประทานอื่นๆ ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
ส่วนที่ 2 เชื้อก่อโรค
- Coagulase-positive Staphylococcus aureus <102 cfu/g
- Bacillu cereus <2.0 X 102 cfu/g
- Clostridium perfringens <102 cfu/g
- Vibrio parahaemolyticus <102 cfu/g
ในอาหารทะเลพร้อมรับประทานดิบ
ทั้งนี้ เชื้อก่อโรคอื่นนอกเหนือที่ไม่ได้ระบุในตารางที่ 11 และไม่เกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานต้อง Not detected ในอาหาร 25 g

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/272/ Add.1
22 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศเผยแพร่รายงานด้านเทคนิคของ EFSA เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำเอกสาร (Dossiers) สำหรับการยื่นขออนุญาตนำเข้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง ผลิตภัณฑ์พืช และวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อ 42 ของกฎระเบียบ EU 2016/2031 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ประเทศที่ 3 จะต้องยื่นต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับการอนุญาตนำเข้าสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสาร (Dossier) ได้หลังจากกฎระเบียบว่าด้วยรายชือพืชที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการเห็นชอบแล้ว ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนธันวาคม 2561
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_6018_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/22
22 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สินค้าเกษตรและสัตว์ป่า  
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสินค้าเกษตรและสัตว์ป่า ชิ้นส่วนพันธุกรรม วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ ที่มาจากเมือง Osh ประเทศคีร์กีซสถาน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ส.ค. 61
คีร์กีซสถาน  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/604
22 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร (MRLs) ของสาร Chlorpropham ในสินค้าดังนี้ - ข้าวโอ๊ตที่ 0.02 mg/kg - ข้าวบาร์เลย์จาก 0.05 เป็น 0.02 mg/kg - ข้าวสาลีจาก 0.05 เป็น 0.02 mg/kg - ข้าวไรท์จาก 0.05 เป็น 0.02 mg/kg ทั้งนี้ ค่า MRL กำหนดเฉพาะสารประกอบหลักของ Chlorpropham เท่านั้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safety.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากประกาศใช้
ประเทศคู่ค้า  
นอร์เวย์ G/SPS/N/NOR/38
22 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :หญ้าแห้งและฟาง  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าหญ้าแห้งและฟาง (Hay and Straw) เข้ามายังนอร์เวย์จากประเทศอื่น ๆ นอกสหภาพยุโรป ดังนี้
- หญ้าแห้งและฟางจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่ามีการเก็บไว้อย่างน้อย 2 เดือนก่อนการส่งออก
- หญ้าแห้งและฟางจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Official Veterinarian ว่ามาจากรัฐหรือจังหวัดที่ไม่มีการระบาดของโรค Chronic Wasting Disease
โดยกฎระเบียบฉบับนี้ได้รวมข้อกำหนดการนำเข้าหญ้าแห้งและฟางจากกฎระเบียบฉบับอื่นของนอร์เวย์ด้วย โดยมีข้อกำหนดดังนี้
- หญ้าแห้งและฟางจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเก็บจากฟาร์มที่ไม่มีการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยเป็นเวลา 2 ปี
- หญ้าแห้งและฟางจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Official Veterinarian ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกเก็บจากฟาร์มที่ไม่ถูกระงับเนื่องจากพบการระบาดของโรคสัตว์
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NOR/18_5697_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ต.ค. 61
ประเทศอื่น ๆนอกสหภาพยุโรป  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/605
22 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร (MRLs) ของสาร Fenobucarb โดยยกเลิกค่า MRLs ของข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด Milo และข้าวไรท์ และกำหนดค่า MRL ในข้าวสาลีที่ 0.3 mg/kg ทั้งนี้ ค่า MRL กำหนดเฉพาะสารประกอบหลักของ Fenobucarb เท่านั้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safety.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : บังคับใช้วันที่ประกาศใช้
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/582
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามข้อบังคับทางสุขอนามัยและข้อบังคับในการผลิตที่รับรองว่าสินค้าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันที่ประกาศใน Officail Journal
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1216
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :เอ็นไซม์  
สาระสำคัญ : ประกาศเพิ่ม Maltogenic alpha-Amylase ผลิตจาก Bacillus subtilis RF12029 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนมปัง แป้ง แป้งโฮลวีท และเบเกอรีในทะเบียนรายชื่อเอ็นไซม์ที่อนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (The List of Permitted Food Enzymes) รายละเอียเดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crattachments/2018/SPS/CAN/18_5965_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/300
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ต้นอ่อนกาแฟอาราบิกา (Coffea arabica)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดในการนำเข้าต้นอ่อนกาแฟอาราบิกาชนิดเปลือยราก (Coffea arabica) จากประเทศฝรั่งเศสเพื่องานวิจัย เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์, ข้อกำหนดทางสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้านำเข้า การควบคุม บทลงโทษ ระยะเวลาที่อนุญาต

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันที่ประกาศใน Official Journal
ฝรั่งเศส  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1217
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Amisulbrom ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.0 ppm สำหรับลูกเกด
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.5 ppm สำหรับองุ่น
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.4 ppm สำหรับมะเขือเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/301
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :เมล็ดพันธุ์แตงโม (Citrullus lanatus)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แตงโม (Citrullus lanatus) จากประเทศไทยเพื่อการค้า เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์, ข้อกำหนดทางสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้านำเข้า การควบคุม บทลงโทษ ระยะเวลาที่อนุญาต ไทย

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันที่ประกาศใน Official Journal
ไทย  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/453/Add.1
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบอาหารนำเข้าและสินค้าที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5971_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1218
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Mandestrobin ในผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับไข่, ไขมัน, เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อโค กระบือ (meat by-product), แพะ, สุกร, ม้า, สัตว์ปีก, แกะ และนม

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1453
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ทับทิม (Punica granatum)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าทับทิม (Punica granatum) จากประเทศเปรู

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 พ.ย. 61
เปรู  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1219
20 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Isopyrazam ในผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.5 ppm สำหรับมะเขือเทศ, พริกหวาน
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.3 ppm สำหรับเมลอน
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิวซีแลนด์ G/SPS/N/NZL/572/Add.1
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์สัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านกระบวนการในประเทศที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NZL/18_2468_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NZL/18_2468_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า (รวมถึง ประเทศไทย)  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/345/Add.1
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ข้าวสาลี (Triticum aestivum)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าข้าวสาลี (Triticum aestivum) จากประเทศเยอรมนี

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เยอรมนี  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/352/Add.1
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :กล้วยไม้ (Masdevallia spp.)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้ากล้วยไม้ (Masdevallia spp.) จากประเทศโคลัมเบีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
โคลัมเบีย  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/353/Add.1
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :กล้วยไม้พันธุ์แคทลียา (Cattleya spp.)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้ากล้วยไม้พันธุ์แคทลียาจากประเทศโคลัมเบีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
โคลัมเบีย  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1214
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Tetrachlorvinphos ในผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 10.0 ppm สำหรับแอปเปิ้ล
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับไขมันที่ได้จากโค กระบือ
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับไขมันที่ได้จากสุกร
- กำหนดค่า MRL ที่ 10.0 ppm สำหรับองุ่น
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับเนื้อโค กระบือ
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับเนื้อสุกร
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโค กระบือ
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหมู หรือเกี่ยวกับการเพิกถอนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช ดังนี้ Carbofuran, Diazinon, Dicofol, Dinocap, Diphenamid, Disulfoton, Nicotine, Phosalone, Pirimicarb, Sodium trichloroacetic acid (TCA) และ Vinclozolin รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-menagement/public/consultations.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1215
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Kresoxim-methyl ในส้มเขียวหวาน ส้มจีนที่ 9.0 ppm รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-menagement/public/consultations.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/341/Add.1
19 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ข้าวสาลีดูรัม(Triticum durum)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าข้าวสาลีดูรัม (Triticum durum) จากประเทศเยอรมนี

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เยอรมนี  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/SPS/N/ARE/167,
G/SPS/N/B
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมฉลากโภชนาการ และจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จทั้งหมด ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/SAU/18_5899_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากการประกาศใช้กฎระเบียบ
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1213
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :วัสดุพืชในตระกูล Robus และ Ribes spp.  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเฉพาะทางสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับการนำเข้าวัสดุพืชตระกูล Robus และ Ribes spp. จากทุกแหล่งกำเนิด เพื่อการขยายพันธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_5932_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ส.ค. 62
เยอรมนี, เนเธอแลนด์, ทวีปอเมริกาเหนือ  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3036
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : FDA ได้รับคำร้องขอให้แก้ไขกฎระเบียบเรื่องสีเจือปนอาหาร โดยให้น้ำสกัดดอกอัญชัน (Clitoria ternatea) เป็นสีเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ใช้ในอาหารหลากหลายกลุ่ม และที่ระดับสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_5939_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3037
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเรื่องปริมาณสาร Pyroxasulfone ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น เปปเปอร์มินต์ (ใบสดและน้ำมัน) ถั่วเหลือง ไม้อวบน้ำ สเปียร์มินต์ (ใบสดและน้ำมัน) เมล็ดฝ้าย หญ้าที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ - ถอดถอน ฝ้ายและเมล็ดฝ้ายออกจากบัญชีรายชื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-29/html/2018-23002.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/435/Add.2
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ดอกไม้และใบไม้สดตัดแต่ง  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแมลงศัตรูพืชและการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้าดอกไม้และใบไม้สดตัดแต่ง โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่
- การประเมินความเสี่ยงของเพลี้ยไฟ เพลี้ย และไร
- การประเมินความเสี่ยงของแมลงศัตรูพืชอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มี.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3038
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเรื่องปริมาณสาร Fludioxonil ตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้ - กำหนดค่า MRL ที่ระดับ 4.0 ppm สำหรับบีทรูท รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-06/html/2018-24265.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/295/Add.1
16 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :เหง้าลิลลี่ (Lilium)  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบทางสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเหง้าลิลลี่จากประเทศเนเธอแลนด์ เพื่อใช้ในการค้าและการเพาะปลูก

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เนเธอแลนด์  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/166
15 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรับปรุงรายชื่อประเทศ (ให้เป็นปัจจุบัน) ดังรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 4 ของประกาศกระทรวงฉบับที่ 322 ปี 2561 เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าพืชอาศัยจากประเทศต่างๆ ที่มีการพบหนอนกระทู้ Spodoptera Frugiperda โดย UAE ได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชดังกล่าวจากประเทศอินเดียและเยเมน ซึ่ง CA ของประเทศที่พบศัตรูพืชดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการตามประกาศและต้องแสดงว่าใช้มาตรการใดในการกำจัดในใบรับรอง PC ด้วย โดยรายชื่อประเทศ ตามภาคผนวกที่ 4 จะเป็นรายชื่อประเทศที่พบ หนอนกระทู้ Spodoptera Frugiperda รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/ARE/18_5743_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 พ.ย. 61
อินเดีย เยเมน  
ตุรกี G/SPS/N/TUR/104
15 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารที่ใช้ทดสอบการเคลื่อนย้ายสารของวัสดุสัมผัสอาหารที่เป็นพลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร  
สาระสำคัญ : มาตรฐานอาหารตุรกีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของให้อาหารที่ใช้ทดสอบการเคลื่อนย้าย (food simulant) สารของวัสดุสัมผัสอาหารที่เป็นพลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.พ. 62 และกำหนดระยะปรับตัวอีก 2 ปี

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
จอร์แดน G/SPS/N/JOR/40
15 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :กระเทียม  
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรฉบับที่ 4/1/12748 ลงวันที่ 23 ก.ย. 61 เกี่ยวกับมาตรการที่เป็นข้อเสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมการอารักขาพืช ฉบับที่ 10 มีผลการทดจากห้องปฏิบัติการสำหรับกระเทียมที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประเทศจีนยืนยันพบโรคไวรัส Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV) กระทรวงเกษตรจึงประกาศห้ามนำเข้ากระเทียมจากจีน มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ส.ค 61 -

วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ส.ค 61
จีน  
ตุรกี G/SPS/N/TUR/105
15 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :พลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร  
สาระสำคัญ : มาตรฐานอาหารตุรกีเกี่ยวกับพลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร ได้กำหนดคุณสมบัติของพลาสติกและวัสดุสัมผัสอาหาร และการทดสอบตามระเบียบ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/340/ Add.1
15 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ไข้หวัดนก  
สาระสำคัญ : ตามที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรของซาอุดิอาระเบียแจ้งประกาศหมายเลข 204/1291/1439 ลงวันที่ 4 ก.พ. 61 การห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟักและลูกไก่ ที่มาจากอินเดีย เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งต่อมากระทรวงฯได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟักและลูกไก่จากฟาร์มในอินเดีย เนื่องจากรายงานของ OIE 3 เดือนล่าสุดไม่พบไข้หวัดนกตามหลัก OIE ข้อบท 10.4 ดังนั้นการนำเข้าไข่ฟักและลูกไก่จากอินเดียจึงมีความเสี่ยงต่ำ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 พ.ย. 61
อินเดีย  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/380
15 พฤศจิกายน 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :เครย์ฟิชมีชีวิต (white clawed crayfish)  
สาระสำคัญ : กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรของซาอุดิอาระเบียแจ้งประกาศหมายเลข 163643/79731/1440 ลงวันที่ 5 พ.ย. 61 ห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเครย์ฟิชมีชีวิต (white clawed crayfish)ที่มาจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากรายงาน OIE ฉบับที่ 42 เล่มที่ 31 พบโรค Crayfish Plague เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 พ.ย. 61
สหราชอาณาจักร  
รัสเซีย G/SPS/N/RUS/155
12 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ไข้หวัดนก  
สาระสำคัญ : ตามประกาศการเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยพืชและสัตวแพทย์ฉบับที่ FS-KS-7/23004 เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (epizootic) ในประเทศสวีเดนดีขึ้น จึงได้ประกาศยกเลิกมาตรการชั่วคราวที่ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากฟาร์มทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ก.ย. 61
สวีเดน  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/44
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ถั่วเขียว  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบเมล็ดถั่วเขียวแห้ง (Vigna radiata) ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5803_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1451
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับการตรวจสอบทางสุขอนามัยและการอนุญาตสถานประกอบการต่างประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/45
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.)  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบเมล็ดข้าวฟ่างในตระกูล Sorghum bicolor (L.) Moench ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5804_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1452
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศระเบียบขั้นตอนในการอนุญาตการนำเข้า การตรวจสอบซ้ำ และการใช้มาตรการควบคุมพิเศษ สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ใช้เพื่อการบริโภค

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/SPS/N/ARG/221
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ถั่วเขียว (Vigna radiata) และ ถั่วในตระกูล Phaseolus mungo  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าถั่วเขียว (Vigna radiata) และถัวในตระกูล Phaseolus mungo (Vigna mungo) เพื่อการบริโภคจากประเทศออสเตรเลีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 มิ.ย. 61
ออสเตรเลีย  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/46
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ข้าวฟ่างสามง่าม (Eleusine coracana  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบเมล็ดข้าวฟ่างในตระกูล Eleusine coracana (L.) Gaertner ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5805_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/42
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวโพด  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด (Zea mays L.) เป็นส่วนประกอบใช้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเพื่อการหมักเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมแป้ง และการใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ และมาตรฐานนี้ไม่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมที่ทำจากข้าวโพด (Fortified milled maize (corn)) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5801_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/461
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขค่า MRLs ของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและยาสัตว์ใน Australia New Zealand Food Standards Code ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบอื่นๆ ของประเทศ โดยรายชื่อสารเคมี มีดังนี้
Abamectin, 2,4-D, Fipronil, Fluensulfone, Fluvalinate, Indoxacarb, Linuron, Paclobutrazole, Pyraclostrobin, Spiroxamine, Sulfoxaflor และ Tebuconazole ในสินค้าพืชที่กำหนด และ Haxythiazox และ Spiroxamine ในสินค้าสัตว์ที่กำหนด

วันที่มีผลบังคับใช้ : มีผลบังคับใข้ประมาณเดือน ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/47
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :แป้งผสม (Composite flour)  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบแป้งผสมใช้เพื่อการบริโภค มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงแป้งผสมที่มีมาตรฐานเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5806_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/43
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :แป้งสาลี  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบแป้งสาลีที่เตรียมจากข้าวสาลีปกติ (Triticum aestivum L.) หรือ ข้าวสาลีชนิดคลับ (Triticum compactum Host) หรือข้าวสาลีผสมใช้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมถึงแป้งสาลีจาก Triticum durum และผลิตภัณฑ์เสริมที่ทำจากแป้งสาลี (Fortified wheat flour) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5802_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/48
09 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :แป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มผลิตจากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) )ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5807_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/247/Add.2
08 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสาร Diphenylamine และ Oxadixyl รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5785_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/248/ Add.2
08 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสาร Penoxsulam, Triflumizole และ Triflumuron รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5787_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/231/Add.1
08 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสาร lambda-Cyhalothrin รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5786_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3034
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการขอให้มีการกำหนดหรือแก้ไขกฏระเบียบสำหรับการตกค้างของสารในสินค้า ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-24/html/2018-23251.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/2966/ Add.1
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารเติมแต่งสี  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฎระเบียบเรื่องสารเติมแต่งสี โดยอนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์เป็นสารเติมแต่งสีที่ใช้ในอาหารเสริมแบบเม็ดและแคปซูล โดยบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 61
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_5737_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/475
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :แอปเปิลสด  
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขข้อกำหนดกักกันสำหรับการนำเข้าแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกาในข้อที่ 5.9 โดยปรับแก้ขยายระยะเวลาในการส่งออกหลังจากการตรวจสอบก่อนส่งออกเสร็จสิ้น

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ม.ค. 62
สหรัฐอเมริกา  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3035
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : FDA ได้รับคำร้องจากบริษัท Bonamar Corp โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบวัตถุเจือปนอาหารเพื่อให้สามารถใช้ ionizing radiation ในการควบคุมการก่อโรคของเชื้อใน finfish และ flatfish ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_5736_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/SPS/N/IND/225
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :ถั่วแช่แข็ง ดอกกะหล่ำแช่แข็ง ถั่วแช่แข็ง และผักขมแช่แข็ง  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) เกี่ยวกับถั่วแช่แข็ง (Frozen beans) ดอกกะหล่ำแช่แข็ง (Frozen cauliflower) ถั่วแช่แข็ง (Frozen peas) และผักขมแช่แข็ง (Frozen spinach) ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fssai.gov.in/home/fss-legislation/wto-notifications/wto-sps-notifications.html ประเทศคู่ค้า

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3032
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร boscalid ในสินค้าเกษตร เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ, พืชใบเขียว, ถั่วฝักเมล็ดกลมและถั่วฝัก ถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง เป็นต้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-19/html/2018-22854.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3033
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร prothioconazole ใน rapeseed ที่ 0.15 ppm ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-19/html/2018-22857.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/292/ Add.1
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :กีวีสด  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้ากีวีสดพันธุ์ Actinidia chinensis Planch จากนิวซีแลนด์เพื่อการค้าและการบริโภคของมนุษย์ จนถึงวันที่ 14 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
นิวซีแลนด์  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/311/Add.2
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน NOM-002-SAG-BIO/SEMARNAT-2017 ซึ่งกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงสุขภาพของสัตว์ พืชและสัตว์น้ำที่อาจเกิดจากการหลุดรอดของ GMOs จากห้องทดลอง

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/293/ Add.1
05 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า :กีวีสด  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้ากีวีสดพันธุ์ Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang&A.R.Ferguson จากนิวซีแลนด์เพื่อการค้าและการบริโภคของมนุษย์ จนถึงวันที่ 14 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
นิวซีแลนด์  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.