กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
 สหรัฐอเมริกาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในตระกูล Siluriformes
  
 23-08-2016
Read More...
 ภาพงานนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Natural Products expo west 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมืองAnaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  
 27-04-2016
Read More...
 ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ หรือ แจส-แซน ซึ่งเดินทางมาทวนสอบระบบงาน IB เพื่อเตรียมการ ขอการยอมรับความเท่าเทียมกันในระดับภูมิภาคและระดับสากล และ เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารของ มกอช.
  
 27-04-2016
Read More...
 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2559 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
  
 27-04-2016
Read More...
 The 11th Meeting of Expert Group on Sanitary and Photosanitary Measures and Food Standards between Thailand - Australia Chiang Rai, Thailand 22-24 September 2015
  
 27-04-2016
Read More...
    มาตรการใหม่
 สินค้าพืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์จากพืชจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช(PC) ที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ และให้รับรองเพิ่มเติมในใบรับรอง PC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 61
  
 25-05-2018
Read More...
 ไต้หวันประกาศใช้มาตรฐานการปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 61
  
 23-05-2018
Read More...
 กระทรวงเกษตรฯ เกาหลีใต้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest List)
  
 03-05-2018
Read More...
 ไต้หวันแจ้งแก้ไขระบบการตรวจสอบอาหารนำเข้า
  
 30-04-2018
Read More...
 ไต้หวันเสนอแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์นม ที่ต้องผ่านการรับรองจากภาครัฐ
  
 30-04-2018
Read More...
 สหภาพยุโรปประกาศรายชื่ออาหารใหม่ (Union List) และข้อกำหนดการยื่นขึ้นทะเบียนอาหารใหม่นำเข้าจากประเทศที่สาม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 61
  
 27-02-2018
Read More...
 ซาอุดิอาระเบียห้ามนำเข้าปลานิลมีชีวิตจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  
 27-02-2018
Read More...
 เนื่องจากมีรายงานการพบโรคไอเอ็มเอ็น(Infectious myonecrosis, IMN) ในประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย ประกอบมีรายงานเพิ่มเติมจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) ว่ากุ้งน้ำตาล กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า เ
  
 28-09-2017
Read More...
 สหรัฐอเมริกา โดย FSIS ยืนยันว่า 1 ก.ย. 60 จะปรับการตรวจสอบปลาในตระกูล Silurifomes
  
 19-09-2017
Read More...
 เดือนกันยายน 60 จีนประกาศมาตรการควบคุมความปลอดภัยอาหารทั้งนำเข้า ส่งออก
  
 19-09-2017
Read More...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร.
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.